สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 48 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
7 เคมี ค.บ. 48 วิทย์-คณิต
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
10 ชีววิทยา ค.บ. 48 วิทย์-คณิต
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
13 พลศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 24 วิทย์-คณิต
15 ภาษาจีน ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
16 ภาษาไทย ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 48 วิทย์-คณิต
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
20 สังคมศึกษา ค.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะครุศาสตร์ 838
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 104
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 57 รับทุกแผนการเรียน
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 62 รับทุกแผนการเรียน
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
29 นิติศาสตร์ น.บ. 55 รับทุกแผนการเรียน
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 55 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 41 รับทุกแผนการเรียน
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 52 รับทุกแผนการเรียน
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 659
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 62 รับทุกแผนการเรียน
44 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 39 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน
45 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 103 รับทุกแผนการเรียน
46 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน
47 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 46 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม
48 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 64 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี
49 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน
50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน
53 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน
54 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
55 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 114 รับทุกแผนการเรียน
56 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 663
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
57 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 58 รับทุกแผนการเรียน
58 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
59 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
60 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 49 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 168
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
61 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 32 ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
63 คณิตศาสตร์ วท.บ. 24 วิทย์-คณิต
64 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
65 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 32 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
66 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 39 รับทุกแผนการเรียน
67 เคมี วท.บ. 30 วิทย์-คณิต
68 ชีววิทยา วท.บ. 21 วิทย์-คณิต
69 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
70 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 31 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
71 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
72 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน
73 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 24 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
74 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
75 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน
76 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน
77 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 58 รับทุกแผนการเรียน
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 32 วิทย์-คณิต
79 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 16 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
80 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 16 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
81 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 50 วิทย์-คณิต
82 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 24 วิทย์-คณิต
รวม 464
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
83 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
84 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
85 การประถมศึกษา ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
86 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน
87 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
88 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 32 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
89 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
90 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 31 วิทย์-คณิต
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 220
รวมทั้งหมด 3,116

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่