สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  รอบที่ 2 โควตา
ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • มีคะแนน PAT1 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
7 เคมี ค.บ. 6 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 ชีววิทยา ค.บ. 6 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • สอบทักษะทางด้านนาฏศิลป์ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
13 พลศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • สอบทักษะทางด้านกีฬา (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 3 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
15 ภาษาจีน ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
16 ภาษาไทย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • มีคะแนน GAT2 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 6 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • สอบทักษะทางด้านศิลปะ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
20 สังคมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
รวม คณะครุศาสตร์ 107
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
29 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านศิลปะ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 118
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
44 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 5 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
45 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
46 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
47 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 8 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
48 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 8 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
49 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 4 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
53 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
54 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
55 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
56 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 96
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
57 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
58 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
59 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาจีน (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
60 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
61 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 4 ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
63 คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
64 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
65 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 4 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
66 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
67 เคมี วท.บ. 4 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
68 ชีววิทยา วท.บ. 4 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
69 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
70 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 4 ปวส. หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
71 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
72 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
73 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 3 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
74 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
75 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
76 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
77 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
79 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 2 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
80 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 2 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
81 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
82 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม 94
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
83 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
84 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
85 การประถมศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
86 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
87 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
88 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 4 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
89 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
90 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 31
รวมทั้งหมด 490
จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน เรียบร้อยแล้ว

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่