สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 6
 1. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 3. มีคะแนน PAT1 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 50
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
7 เคมี ค.บ. 6 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
10 ชีววิทยา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
13 พลศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 3 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
15 ภาษาจีน ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
16 ภาษาไทย ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 6
 1. มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 3. มีคะแนน GAT2 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 (GAT2) 50
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 6
 1. มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
20 สังคมศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะครุศาสตร์ 107
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
29 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 มีพื้นฐานภาษาจีน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น 10 หน่วยกิตขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบวัดระดับไม่ต่่ากว่า N5 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 118
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
44 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
45 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
46 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
47 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
48 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
49 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
50 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
51 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
52 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
53 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะวิทยาการจัดการ 79
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
54 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
เพศหญิง ควรมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
เพศชาย ควรมีส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
55 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
56 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
57 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
59 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
60 คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
61 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
62 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
63 เคมี วท.บ. 4 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
64 ชีววิทยา วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
65 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
66 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
67 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
68 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
69 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
70 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 4 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
71 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
72 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
73 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 2 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
74 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 2 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
75 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
76 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4
 1. มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 2. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม 83
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
77 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
78 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
79 การประถมศึกษา ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
80 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
81 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
82 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
83 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 27
รวมทั้งหมด 458
จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์รอบที่ 2 โควตา เรียบร้อยแล้ว

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่