สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2565

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 5
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 10
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 6
 1. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 3. มีคะแนน PAT1 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 50
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
7 เคมี ค.บ. 33 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
10 ชีววิทยา ค.บ. 8
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 21
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
13 พลศึกษา ค.บ. 9
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
15 ภาษาจีน ค.บ. 11
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
16 ภาษาไทย ค.บ. 6
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 6
 1. มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 3. มีคะแนน GAT2 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 (GAT2) 50
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 8
 1. มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 16
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
20 สังคมศึกษา ค.บ. 8
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 9
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะครุศาสตร์ 192
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 37 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 78
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
29 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 มีพื้นฐานภาษาจีน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น 10 หน่วยกิตขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบวัดระดับไม่ต่่ากว่า N5 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 217
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
44 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
45 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
46 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
47 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
48 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
49 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
50 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
51 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 37 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
52 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
53 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม คณะวิทยาการจัดการ 213
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
54 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 66 รับทุกแผนการเรียน
เพศหญิง ควรมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
เพศชาย ควรมีส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
55 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
56 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
57 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 46 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 154
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
59 คณิตศาสตร์ วท.บ. 23 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
60 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
61 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
62 เคมี วท.บ. 35 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
63 ชีววิทยา วท.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
64 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
65 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
66 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
67 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
68 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 37 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
69 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 33 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
70 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
71 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 36 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
72 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 18 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
73 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 20 มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
74 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
75 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4
 1. มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 2. มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม 364
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
76 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
77 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
78 การประถมศึกษา ค.บ. 3
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
79 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 7
 1. รับทุกแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
80 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
81 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
82 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 100
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 119
รวมทั้งหมด 1,337

 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 65

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่