#

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ในสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ

ประเภทที่มีการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์


โดยวิธีการสอบออนไลน์


ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อผู้เข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์

ให้รอประกาศผลการคัดเลือก

ใันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 16.00 น.