กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2565 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(สำหรับผู้ที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการสอบ)
12 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
4 สอบภาคปฏิบัติ รูปแบบออนไลน์
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
20 เมษายน 2565 ออนไลน์
5 สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รูปแบบออนไลน์
(สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ)
20 เมษายน 2565 ออนไลน์
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
7 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th
8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
(ผ่านส่วนกลาง ทปอ.)
9 - 10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
9 ผู้ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 12 - 22 พฤษภาคม 2565 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่าน Mobile Banking
10 ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกาศการยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |