สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3,750 คน
จำนวนผู้สมัคร  3,750 คน
ข้อมูล ณ   9 ธันวาคม 2565 22:26:59

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 234
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 152
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 0
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 0
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 132
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 14
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 65
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 24
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 51
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 75
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 17
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 59
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 176
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 130
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 22
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 26
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 82
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะครุศาสตร์ 1,259
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 22
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 14
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 44
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 82
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 70
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 45
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 22
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 153
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 121
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 76
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 63
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 41
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 3
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 167
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 51
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 119
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 6
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 17
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 44
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 3
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,006
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 128
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 43
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 106
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 11
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 73
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 31
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 23
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 20
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 18
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 30
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 42
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 2
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 179
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 15
รวม คณะวิทยาการจัดการ 721
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 14
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 13
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 50
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 0
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 28
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 105
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 26
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 11
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 9
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 9
8 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 36
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 108
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 13
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 5
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 5
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) 67
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 6
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 11
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 37
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 27
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 2
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 23
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 13
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 30
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 4
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 5
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 60
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 4
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0
20 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
21 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 122
22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 24
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 469
รวมทั้งหมด 3,750