ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สำหรับผู้ที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
แนวทางและกำหนดการ ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ ให้ติดตามประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 เม.ย. 2565
     เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์  (   รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัคร  ) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบตามกำหนดการ ดังนี้
ที่ สาขาวิชาที่มีการสอบ แนวทางและกำหนดการ / ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
1
  • ศิลปศึกษา
  • ศิลปะและการออกแบบ
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาทีตามที่หลักสูตรกำหนด และส่งคลิปผ่าน Google Drive ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. เท่านั้น
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิป วิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
     - นำเสนอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมถือบัตร ประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ ยืนยันในคลิปด้วย
     - นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / การศึกษานอกระบบ (กศน.)
     - นำเสนอประวัติโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยรวม การทำ กิจกรรม เกียรติบัตร เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
     ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
     - นำเสนอสาธิตทักษะการวาดภาพ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้ สาธิตการวาดภาพตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็น ผู้กำหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย


รายชื่อผู้สมัคร
2 นาฏศิลป์ ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 20 เมษายน 2565
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2565 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการ ผ่าน Video Call
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. แนะนำตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
          ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
          ค. สอบปฏิบัติเพลงบังคับ เพลงแม่บทเล็ก โดยใช้เพลงที่ กำหนดให้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=JOo5AU8Koec (รำแม่บท :: สิทธิถาวร)
          ง. สอบปฏิบัติเพลงถนัด 1 เพลง


รายชื่อผู้สมัคร
3 พลศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB และส่งคลิปผ่าน Google Form ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วย
     - แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง ถนัดในชนิดกีฬา ผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับ ในรอบ 3 ปี จากการแข่งขัน
     - บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษานี้เพื่อจะไป เป็นครูพลศึกษาในอนาคต (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา)
     - แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน เป็นต้น
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน Google Form ตามที่ได้กำหนดไว้


รายชื่อผู้สมัคร
4 ดนตรีศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า Music Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565 เพื่อสร้างกลุ่มในการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 20 เมษายน 2565
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า Music Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565 เพื่อสร้างกลุ่มในการสอบแบบ Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการผ่าน Video Call
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. นำเสนอข้อมูลส่วนตัว
          ข. ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัด 1 เพลง สามารถเลือกเครื่องดนตรีได้ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นเมือง (สามารถนำเสนอได้หลายเครื่องมือตามความถนัด)
          ค. ปฏิบัติ Scale Major สำหรับผู้สอบที่เลือกสอบเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องเอก และปฏิบัติปฏิภาณในประเภทดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง
          ง. เจตคติต่อวิชาชีพครู


รายชื่อผู้สมัคร
5 ดนตรีสากล ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด และส่งคลิปผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดย Upload ผ่าน Youtube เท่านั้น และให้ตั้งค่าเป็น "Public" หรือ "Unlisted" โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้      - นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร รางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยเข้าร่วม
     - ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 บทเพลง
[ขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ประชานิยม เครื่องสายสากล เครื่องลมไม้ กลองชุด กีตาร์เบส เครื่องลมทองเหลือง]
     - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์/ไมเนอร์ 3#, 3b และ Arpeggio
     - ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอื่น (ถ้ามี)
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งเฉพาะ Link Youtube ผ่าน Google Form ตามที่กำหนดไว้


รายชื่อผู้สมัคร
6
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2565
Line Application : 65 IC-CMRU Interview
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน


รายชื่อผู้สมัคร

 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2565