สถิติการชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2,578 คน
จำนวนผู้สมัคร  2,578 คน
ข้อมูล ณ วันที่  6 เมษายน 2565

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 167
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 102
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 0
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 0
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 104
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 10
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 36
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 12
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 40
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 50
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 15
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 44
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 137
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 100
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 15
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 20
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 60
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะครุศาสตร์ 912
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 10
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 7
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 31
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 45
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 30
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 19
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 94
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 72
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 65
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 52
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 25
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 2
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 108
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 38
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 86
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 5
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 10
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 31
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 2
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 689
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 93
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 22
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 75
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 8
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 45
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 18
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 15
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 15
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 11
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 23
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 26
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 2
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 129
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 8
รวม คณะวิทยาการจัดการ 490
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 6
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 7
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 37
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 0
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 18
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 68
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 3
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 13
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 8
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7
8 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 23
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 65
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 9
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 2
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 1
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) 44
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 4
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 10
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 14
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 23
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 1
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 17
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 10
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 21
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 4
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 36
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 2
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0
20 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
21 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 84
22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 15
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 304
รวมทั้งหมด 2,578