สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 17 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • มีคะแนน PAT1 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
7 เคมี ค.บ. 52 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 ชีววิทยา ค.บ. 41 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • สอบทักษะทางด้านนาฏศิลป์ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
13 พลศึกษา ค.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • สอบทักษะทางด้านกีฬา (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 17 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
15 ภาษาจีน ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
16 ภาษาไทย ค.บ. 19 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • มีคะแนน GAT2 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 16 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
 • สอบทักษะทางด้านศิลปะ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
20 สังคมศึกษา ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
รวม คณะครุศาสตร์ 397
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 126
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 39 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 54 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
29 นิติศาสตร์ น.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 8 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 7 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านศิลปะ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 482
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 45 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
44 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 42 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
45 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 88 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
46 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 43 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
47 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 36 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
48 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 59 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
49 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 33 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
53 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 19 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
54 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
55 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 63 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
56 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 580
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
57 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 63 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
58 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
59 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาจีน (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
60 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 186
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
61 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 36 ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
63 คณิตศาสตร์ วท.บ. 32 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
64 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
65 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 33 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
66 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
67 เคมี วท.บ. 35 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
68 ชีววิทยา วท.บ. 28 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
69 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
70 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
71 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
72 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
73 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 26 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
74 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
75 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
76 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
77 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 34 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
79 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 17 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
80 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 18 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
81 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 50 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
82 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 20 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม 677
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
83 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
84 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
85 การประถมศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
86 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
87 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
88 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 36 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
89 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
90 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 207
รวมทั้งหมด 2,655

 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 65

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่