กำหนดการ การรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 2 - 20 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 2 - 20 พฤษภาคม 2565 ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://tcas.cmru.ac.th
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล การรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th
5 ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
2. แอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking)
6 การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารรายงานตัวโดยส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |