สถิติการสมัคร
จำนวนผู้สมัคร  84 คน
ข้อมูล ณ   25 มิถุนายน 2565 08:09:32

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 38
2 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 10
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 15
รวม คณะวิทยาการจัดการ 63
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 6
2 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 8
4 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
รวมทั้งหมด 84