กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร
* โปรดชำระเงินภายในวันที่ได้ดำเนินการสมัครออนไลน์ *
26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ทั่วประเทศ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ประกาศรายชื่อหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 1 - 2 วันทำการ เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
"
4 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
5 ผู้ยืนยันสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 1) ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั่วประเทศ
2) ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
3) ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
6 ผู้ยืนยันสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารรายงานตัว โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งพัสดุอื่น
การยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |