สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  943 คน
จำนวนผู้สมัคร  943 คน
ข้อมูล ณ   11 สิงหาคม 2565 12:43:34

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 9
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 6
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 5
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 4
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 7
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 7
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 20
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 16
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 17
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 9
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 3
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 12
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 10
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 11
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 12
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 6
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 9
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 5
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 3
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 2
รวม คณะครุศาสตร์ 181
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 10
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 7
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 11
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 12
2 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 11
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 34
4 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 17
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 12
6 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 5
7 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 17
8 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 9
9 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 6
10 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 13
11 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 14
12 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 15
13 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 169
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 28
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 34
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 15
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 12
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 14
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 12
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 5
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 44
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 3
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 55
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 12
รวม คณะวิทยาการจัดการ 242
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 14
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 8
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 18
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 36
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 76
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 10
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 39
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7
8 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 19
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 85
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 8
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 4
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 10
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 9
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 7
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 10
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 8
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 3
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 2
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 7
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 6
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 4
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 21
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 11
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 2
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 44
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 162
รวมทั้งหมด 943