สถิติผู้สมัครชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  662 คน
จำนวนผู้สมัคร  662 คน
ข้อมูล ณ วันที่  5 มิถุนายน 2565

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 4 9 6 6
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 4 6 6 6
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 3 5 4 4
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 2 4 2 2
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 3 7 6 6
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 2 7 4 4
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 23 20 15 15
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 10 16 14 14
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 10 17 13 13
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 6 9 8 8
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 2 3 2 2
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 20 12 8 8
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 4 10 6 6
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 12 11 8 8
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 3 12 7 7
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 2 6 5 5
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 3 9 6 6
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 3 5 4 4
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 10 8 2 2
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1 3 2 2
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 12 2 1 1
รวม คณะครุศาสตร์ 139 181 129 129
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 29 10 8 8
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 38 0 0 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 22 7 5 5
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 10 11 10 10
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 99 28 23 23
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 10 12 11 11
2 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 10 11 9 9
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 10 34 23 23
4 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 5 17 11 11
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 5 12 7 7
6 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 30 5 3 3
7 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 5 17 10 10
8 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 5 9 7 7
9 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 30 6 6 6
10 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 34 13 7 7
11 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 10 14 8 8
12 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 10 15 13 13
13 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 23 4 3 3
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 187 169 118 118
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 18 28 23 23
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 28 4 3 3
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 21 34 25 25
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 41 15 13 13
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 10 12 11 11
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 64 4 2 2
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 10 14 8 8
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 25 12 10 10
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 42 0 0 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 22 5 4 4
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 42 44 31 31
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 36 3 2 2
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 15 55 48 48
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 16 12 9 9
รวม คณะวิทยาการจัดการ 390 242 189 189
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 50 14 6 6
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 35 8 5 5
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 14 18 17 17
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 35 36 30 30
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 134 76 58 58
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 37 2 1 1
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 30 6 4 4
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2 10 3 3
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 19 39 20 20
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 36 2 2 2
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 33 0 0 0
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 21 7 4 4
8 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 10 19 8 8
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 188 85 42 42
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 27 8 4 4
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 33 1 1 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 31 4 2 2
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 27 10 8 8
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 37 0 0 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 5 9 6 6
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 37 7 2 2
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 14 10 5 5
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 11 8 4 4
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 13 3 2 2
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 31 2 1 1
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 7 7 5 5
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 0 0 0
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 10 5 4 4
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 39 6 5 5
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 31 4 3 3
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 10 21 16 16
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 32 11 5 5
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 20 2 1 1
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 15 44 29 29
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 450 162 103 103
รวมทั้งหมด 1,587 943 662 662
หมายเหตุ
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ใกล้ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้เตรียมพิจารณาปิดรับสมัคร
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชานี้ปิดรับสมัครแล้ว