สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  198 คน
จำนวนผู้สมัคร  198 คน
ข้อมูล ณ   11 สิงหาคม 2565 11:51:12

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 22
2 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 2
3 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 6
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 3
5 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 1
6 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 6
7 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 3
8 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
9 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 1
10 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 1
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 2
12 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 2
13 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 13
14 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะครุศาสตร์ 62
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 4
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 3
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 7
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 2
2 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 1
3 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 3
4 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 2
5 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 1
6 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 1
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 12
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 14
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 0
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 4
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 6
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 3
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 1
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 5
12 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 14
13 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 1
รวม คณะวิทยาการจัดการ 64
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7
2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
5 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 8
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 1
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 1
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 4
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 2
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 5
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
10 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 1
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 2
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 2
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 7
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 2
16 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32
รวมทั้งหมด 198