สถิติผู้สมัครชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  81 คน
จำนวนผู้สมัคร  81 คน
ข้อมูล ณ วันที่  17 มิถุนายน 2565

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 5 22 5 5
2 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 2 2 1 1
3 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 4 6 4 4
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 5 3 2 2
5 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 20 1 0 0
6 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 4 6 1 1
7 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 9 3 1 1
8 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 2 0 0 0
9 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 18 1 0 0
10 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 11 1 1 1
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 5 2 1 1
12 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 12 2 1 1
13 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 6 13 6 6
14 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 10 0 0 0
รวม คณะครุศาสตร์ 113 62 23 23
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 33 4 2 2
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 28 3 2 2
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 9 7 2 2
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 70 14 6 6
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 9 2 1 1
2 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 30 1 0 0
3 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 30 3 3 3
4 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 30 2 2 2
5 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 15 1 0 0
6 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 20 1 1 1
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 134 10 7 7
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 20 12 6 6
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 30 2 1 1
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 30 14 5 5
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 30 0 0 0
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 10 4 1 1
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 80 2 1 1
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 10 6 5 5
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 10 3 1 1
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 30 0 0 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 20 1 1 1
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 30 5 3 3
12 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 10 14 5 5
13 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 15 1 1 1
รวม คณะวิทยาการจัดการ 325 64 30 30
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 10 7 0 0
2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 30 1 0 0
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 30 0 0 0
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 20 0 0 0
5 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 10 8 2 2
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 100 16 2 2
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 27 1 1 1
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 30 1 1 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 30 1 0 0
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 30 1 0 0
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 34 0 0 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 5 4 1 1
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 15 2 0 0
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 11 5 3 3
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 11 2 0 0
10 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 30 1 0 0
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 10 2 0 0
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 1 0 0
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 10 2 1 1
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 6 7 4 4
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 30 2 2 2
16 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 10 0 0 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 309 32 13 13
รวมทั้งหมด 1,051 198 81 81
หมายเหตุ
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ใกล้ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้เตรียมพิจารณาปิดรับสมัคร
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชานี้ปิดรับสมัครแล้ว