กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ / กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัครนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 1 เมษายน - 5 มิถุนายน 2565
2 ชำระค่าสมัคร ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 1 เมษายน - 5 มิถุนายน 2565
3 ประมวลผลผู้เข้าศึกษา จ. 6 มิถุนายน 2565
4 สรุปจำนวนสมัครเสนอคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา อ. 7 มิถุนายน 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ พฤ. 9 มิถุนายน 2565
6 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลการรายงานตัวเป็นนักศึกษา พฤ. 9 - ส. 18 มิถุนายน 2565
7 ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้
     1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ
     2) ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยบาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในใบแจ้งชำระเงิน
     3) ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พ. 15 - ส. 18 มิถุนายน 2565
8 ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ส. 18 มิถุนายน 2565
เอกสารยื่นรายงานตัว   |
9 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส. 25 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 11.00 น.
ลำดับ คณะ สาขาวิชา ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 29031
2 วิทยาการจัดการ การจัดการ (เทียบโอน) 29032
3 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ 29055
4 วิทยาการจัดการ การบัญชี 29054
5 วิทยาการจัดการ การบัญชี (เทียบโอน) 29107
6 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 29033
7 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 29116
8 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 29035
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29053
10 เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 29034
10 เปิดภาคการศึกษา 1/2565 นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ส. 25 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ
               กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม