กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ / กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัครนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 1 เมษายน - 5 มิถุนายน 2565
2 ชำระค่าสมัคร ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 1 เมษายน - 5 มิถุนายน 2565
3 ประมวลผลผู้เข้าศึกษา จ. 6 มิถุนายน 2565
4 สรุปจำนวนสมัครเสนอคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา อ. 7 มิถุนายน 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ พฤ. 9 มิถุนายน 2565
6 บันทึกประวัติรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้
     1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ
     2) ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยบาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในใบแจ้งชำระเงิน
อ. 9 - 17 มิถุนายน 2565
7 ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ส. 18 มิถุนายน 2565
8 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส. 18 มิถุนายน 2565
9 เปิดภาคการศึกษา 1/2565 นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ส. 25 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ
               กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม