สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  920 คน
จำนวนผู้สมัคร  920 คน
ข้อมูล ณ   25 มิถุนายน 2565 08:24:13
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 12
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 46
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 14
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 15
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 30
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 30
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 100
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 28
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 30
6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 66
7 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 77
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 361
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 94
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 57
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 36
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 35
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 47
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 14
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 13
8 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 66
รวม คณะวิทยาการจัดการ 362
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 3
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 20
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 8
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 14
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 3
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 21
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 44
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90
รวมทั้งหมด 920