การยินยอมให้รวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับมหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี้
     1. เลขประจำตัวประชาชน
     2. ชื่อ-สกุล
     3. วัน เดือน ปี เกิด
     4. หมายเลขโทรศัพท์
     5. E-mail
     6. คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันการศึกษา
     7. สถาบันการศึกษา
     8. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
     เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี
ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”