สถิติการชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  481 คน
จำนวนผู้สมัคร  481 คน
ข้อมูล ณ วันที่  5 มิถุนายน 2565
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 2
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 44
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 5
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 5
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 56
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 14
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 11
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 49
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 8
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 10
6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 30
7 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 42
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 164
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 54
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 39
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 16
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 24
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 26
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 6
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 6
8 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 26
รวม คณะวิทยาการจัดการ 197
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 9
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 6
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 6
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 14
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 27
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55
รวมทั้งหมด 481