กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 13 - 23 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
3 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 27 - 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
4 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าแรกเข้า 27 - 30 มิถุนายน 2565 1) ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั่วประเทศ
2) ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
3) ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
5 ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 27 - 30 มิถุนายน 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
6 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom
7 ลงทะเบียนเรียน 2 - 3 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th