ย้อนกลับ
สถิติการสมัคร
จำนวนผู้สมัคร  7 คน
ข้อมูล ณ   11 สิงหาคม 2565

ที่ รหัสผู้สมัคร สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1 10001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 10002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 10003 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 10004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 10005 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 10006 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 10007 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่