สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  849 คน
จำนวนผู้สมัคร  963 คน
ข้อมูล ณ   11 สิงหาคม 2565 13:04:00

ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 15 13 30
2 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 11 10 30
รวม คณะครุศาสตร์ 26 23 60
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 3 3 40
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2 1 40
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 4 4 40
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 8 7 40
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 15 160
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 24 22 30
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 31 27 30
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 9 8 30
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 64 53 30
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 41 38 30
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 68 59 30
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 25 23 30
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 22 17 30
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 1 1 20
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 48 43 30
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 26 25 30
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 6 6 20
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 78 68 30
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 4 4 30
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 6 5 30
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 28 27 30
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 2 2 30
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 483 428 490
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 37 34 20
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 1 20
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 25 22 20
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 0 0 20
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 25 23 20
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 20
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 6 6 20
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 2 2 20
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 20
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 4 4 20
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 13 11 20
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 0 0 20
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 43 40 20
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 3 3 20
รวม คณะวิทยาการจัดการ 161 148 280
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 8 8 60
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 6 5 30
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 31 30 60
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 19 18 60
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 64 61 210
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4 3 40
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0 0 30
3 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 38 31 30
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2 2 20
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 20
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2 0 30
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4 2 40
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 50 38 210
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ทั้งหมด
ผู้สมัคร
ชำระเงินแล้ว
จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 0 0 40
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 40
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 16 12 40
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 7 6 40
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 40
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 31 27 30
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2 2 40
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 12 8 35
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 4 3 40
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 1 40
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 3 3 40
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 3 3 30
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 30
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 14 14 40
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 4 2 40
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 3 3 40
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 8 8 40
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 4 3 40
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 1 1 20
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 41 33 20
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 8 7 40
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 162 136 765
รวมทั้งหมด 963 849 2,175