สถิติยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  613 คน
จำนวนผู้ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก  613 คน
ข้อมูล ณ   11 สิงหาคม 2565 13:17:44

ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
1 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 8 0
2 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 10 0
รวม คณะครุศาสตร์ 18 0
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 5 0
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 6 0
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 12 0
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 0
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 23 0
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 18 0
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 8 0
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 25 0
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 28 0
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 25 0
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 24 0
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 15 1
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 2 0
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 24 0
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 23 0
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 2 0
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 28 0
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 6 0
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 6 0
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 26 0
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 2 1
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 285 2
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 18 0
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 0
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 17 0
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 4 0
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 18 0
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 9 0
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 2 0
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 3 1
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 13 0
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 0 0
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 14 1
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 4 0
รวม คณะวิทยาการจัดการ 105 2
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 6 0
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 3 0
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 32 1
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 15 0
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 56 1
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 3 0
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0 0
3 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 22 0
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2 0
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0 0
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1 0
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 28 0
ลำดับ สาขาวิชา ผู้สมัคร
ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัคร
ยกเลิกการยืนยันเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 8 1
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 3 0
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 25 0
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2 0
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 7 0
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 3 0
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 0
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 3 0
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 3 0
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 12 0
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1 0
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 0 0
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 6 0
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 0 1
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 0 0
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 14 0
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 8 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 2
รวมทั้งหมด 613 7