คลิก >> ตรวจสอบรหัสนักศึกษาและเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานตัว