กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ CMRU Model
ครั้งที่ 2
รอบที่ 2
การรับแบบโควตา
สถานที่
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ ถึง
20 มีนาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ ถึง
10 เมษายน 2566
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร
หากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครได้
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 1 - 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3 ประกาศผังที่นั่งสอบ 27 มีนาคม 2566 - ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4 สอบวัดความรู้ตามที่กำหนด
  • ความรู้พื้นฐานทั่วไป
  • วัดแววความเป็นครู
  • วิชาเอกในสาขาวิชาที่สมัคร
1 เมษายน 2566 - สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
- 12 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
6
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
- 19 เมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ตามประกาศรับสมัคร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 เมษายน 2566 - ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
8 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
12 เมษายน 2566 - การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
10 บันทึกประวัตินักศึกษา ข้อมูลรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบมหาวิทยาลัย 26 - 30 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์
reg.cmru.ac.th
11 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ. 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com/
12 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 7 - 15 พฤษภาคม 2566    1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
   2) Mobile Banking ทุกธนาคาร
   3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
13 การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย