จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
241 15 2 5 1 2 76 0 347
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
114 6 1 6 4 0 73 0 205
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 1 0 0 5 1 0 16
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
25 1 1 1 0 0 1 0 29
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
145 2 1 2 0 0 21 0 171
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
41 4 0 0 0 0 12 0 57
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
26 1 0 0 0 0 7 0 34
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
20 0 63 0 0 0 1 0 84
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
12 0 0 49 0 0 2 0 63
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
40 140 0 0 0 1 15 0 196
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 1 0 0 0 0 0 0 14
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
86 1 0 0 0 0 12 0 100
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
153 6 2 2 1 0 41 0 206
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
110 4 2 5 0 0 25 0 148
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
36 1 0 0 0 0 9 0 46
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
24 0 0 0 35 0 1 0 60
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
80 5 1 1 0 0 24 0 111
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 0 0 0 0 1 0 10
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
30 1 0 0 1 0 8 1 41
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
22 0 0 0 0 0 5 0 27
รวมทั้งหมด  1971
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
53 2 0 5 0 0 11 5 76
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
20 3 0 1 0 0 3 18 45
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 3 0 0 0 2 2 26
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
101 4 0 1 0 0 30 18 154
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
42 0 1 0 1 0 9 5 58
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
115 2 0 2 1 0 14 5 139
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
37 0 1 0 3 0 2 4 47
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 0 0 0 0 0 1 1 12
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 0 2
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
112 2 0 0 2 1 16 12 146
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
32 0 0 0 0 0 7 3 42
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 1 0 0 0 0 1 2 7
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
105 12 0 3 0 0 21 43 185
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 1 0 0 2 1 7
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 4 1 6 2 0 3 3 22
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
32 4 0 0 15 1 3 1 56
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 2 4
รวมทั้งหมด  1028
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 1 0 0 0 0 0 0 4
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 1 0 4
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 2 2 12
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
38 1 0 1 1 0 12 11 64
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 0 0 4
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 1 4
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 1 0 0 0 0 5 1 16
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 0 0 4
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 1 0 1 0 2 2 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 0 1 0 0 0 2 1 17
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 2 0 0 0 0 1 2 6
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 1 0 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
30 2 1 0 0 0 6 3 42
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 1 1 3
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 1 2
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
86 3 0 0 1 0 28 14 132
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 3 0 0 0 0 2 0 18
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
2 0 0 0 0 0 0 2 4
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
2 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  353
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
69 6 2 1 0 0 13 1 108
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
60 5 0 0 0 0 8 12 85
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 1 0 0 0 0 1 0 6
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
76 1 0 1 1 0 17 5 101
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 2 0 0 1 0 3 1 16
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 1 0 0 0 0 1 0 11
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 1 1 1 0 0 0 0 9
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
38 3 1 1 0 0 6 4 53
นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 1 0 0 0 0 0 0 3
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
70 5 7 4 2 1 23 9 121
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 0 0 0 0 0 2 2 17
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 1 1 2 0 0 1 3 8
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
11 0 0 1 0 0 6 1 19
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  558
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 4 4 16
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 1 0 0 0 0 0 0 9
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
14 1 0 0 0 0 2 0 17
รวมทั้งหมด  43
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 0 0 0 0 0 0 1 4
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 1 0 0 0 0 1 0 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 1 0 0 1 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4 1 1 0 0 0 1 0 7
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
13 2 0 0 1 0 3 5 24
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
40 10 0 2 3 0 20 0 76
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
11 2 1 0 0 0 3 0 17
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  132
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
10 0 0 0 1 0 2 1 14
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
5 3 0 0 0 0 2 0 10
ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
31 2 0 0 1 0 6 2 43
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
16 0 1 0 0 0 3 1 22
รวมทั้งหมด  89
 
ผู้สมัครทั้งหมด 4174 คน