จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัคร แยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
210 10 0 3 0 2 51 0 281
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
92 3 1 5 2 0 45 0 149
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 0 0 0 0 5 0 0 12
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
21 0 0 1 0 0 0 0 22
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
124 2 1 2 0 0 15 0 144
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
31 1 0 0 0 0 8 0 40
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
18 1 0 0 0 0 6 0 25
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
19 0 55 0 0 0 1 0 75
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 0 42 0 0 2 0 53
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
31 99 0 0 0 1 7 0 138
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 1 0 0 0 0 0 0 11
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
70 1 0 0 0 0 10 0 82
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
141 6 2 2 0 0 28 0 180
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
98 3 0 4 0 0 13 0 120
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 1 0 0 0 0 7 0 41
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
20 0 0 0 28 0 0 0 48
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
69 2 1 0 0 0 17 0 89
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 0 6
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
22 1 0 0 1 0 3 0 27
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
18 0 0 0 0 0 2 0 20
รวมทั้งหมด  1569
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
41 1 0 3 0 0 5 3 53
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
16 2 0 1 0 0 2 13 34
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 2 19
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
87 3 0 1 0 0 16 11 118
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
30 0 0 0 0 0 6 2 38
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
104 1 0 1 1 0 6 0 113
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 0 0 0 0 0 2 4 39
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 0 0 0 0 0 0 1 11
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 0 2
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
89 1 0 0 0 1 10 8 110
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
25 0 0 0 0 0 2 0 27
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 1 0 4
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
89 10 0 3 0 0 13 32 148
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 2 0 5
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 1 1 6 1 0 2 3 16
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
27 0 0 0 9 1 0 1 38
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  778
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 1 0 0 0 0 0 0 3
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 1 2 11
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
28 0 0 1 1 0 5 8 43
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 2 1 11
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 1 0 0 2 7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 0 1 9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 1 0 0 0 0 0 0 1
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
23 0 0 0 0 0 6 3 32
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 1 1 3
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 1 2
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
72 2 0 0 0 0 12 11 97
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 1 0 0 0 0 0 0 10
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
2 0 0 0 0 0 0 1 3
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  244
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
42 3 0 1 0 0 5 9 60
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
51 5 0 0 0 0 2 11 69
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 1 0 0 0 0 1 0 4
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
51 1 0 1 0 0 9 4 66
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 2 0 0 1 0 2 1 10
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 1 0 0 0 0 1 0 11
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 1 0 0 0 0 0 0 6
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
32 3 1 1 0 0 3 2 42
นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 1 0 0 0 0 0 0 1
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
60 1 6 3 1 1 15 8 95
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 0 0 0 0 1 1 11
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 1 0 0 0 0 0 1 2
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
8 0 0 1 0 0 3 1 13
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  391
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 1 1 8
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 1 0 0 0 0 0 0 7
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 1 0 0 0 0 0 0 11
รวมทั้งหมด  27
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 0 0 0 0 0 0 1
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4 1 1 0 0 0 0 0 6
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
10 2 0 0 0 0 0 1 13
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
37 7 0 2 3 0 7 0 57
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
7 2 0 0 0 0 0 0 9
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  86
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
8 0 0 0 1 0 1 1 11
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
3 1 0 0 0 0 1 0 5
ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
23 2 0 0 0 0 5 2 33
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
13 0 0 0 0 0 1 1 16
รวมทั้งหมด  65
 
ผู้สมัครที่ชำระเงิน จำนวน 3160 คน