จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
กำแพงเพชร                  
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 1 6
2 ขาณุวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 0 3
3 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 0 0 0 0 0 2 0 3
4 คลองลานวิทยา 8 0 0 0 0 0 3 0 12
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ไทรงามพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
7 ปางมะค่าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
8 ปางศิลาทองศึกษา 5 0 0 0 1 0 5 3 14
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 4 0 0 0 0 0 2 0 6
10 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 วังแขมวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 วัชรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  54
 
เชียงราย                  
13 กศน. อำเภอแม่สรวย 0 0 2 0 0 0 1 0 3
14 ขุนตาลวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 เชียงของวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 8 0 12
16 เชียงรายวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 เชียงแสนวิทยาคม 13 2 0 3 0 0 2 1 21
18 ดอนชัยวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 0 0 0 0 1 0 4
20 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 เทศบาล 6 นครเชียงราย 4 0 1 0 0 0 4 1 10
23 เทิงวิทยาคม 18 0 2 0 0 0 1 0 21
24 นครวิทยาคม 1 0 0 0 1 0 0 0 2
25 นุชนาถอนุสรณ์ 10 3 0 0 0 0 3 3 19
26 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1 0 1 0 3
27 บ้านเทอดไทย 2 0 0 0 0 0 4 0 6
28 บุญเรืองวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 0 2
29 ป่าแดดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 พญาเม็งราย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 พานพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 2 0 7
32 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 แม่จันวิทยาคม 14 0 0 1 1 0 1 0 17
34 แม่เจดีย์วิทยาคม 10 1 0 0 0 0 2 0 13
35 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
36 แม่ลาววิทยาคม 0 3 0 0 0 0 0 0 3
37 แม่สรวยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
38 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 2 0 0 0 0 2 4 15
39 แม่อ้อวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40 ไม้ยาวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 3 0 0 0 0 0 1 0 4
42 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44 วาวีวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 1 6
45 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 1 0 0 0 2 0 4
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 0 0 0 0 0 2 1 6
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 0 0 0 1 0 2
52 เวียงแก่นวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 2 7
53 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 32 0 0 1 0 0 3 0 37
55 สหศาสตร์ศึกษา 3 0 0 0 0 0 0 1 4
56 สันติคีรีวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 สันติวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 0 3
58 สามัคคีวิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 2
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 2 0 3
61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 8 2 0 0 0 0 0 1 11
รวมทั้งหมด  274
 
เชียงใหม่                  
62 กศน. อำเภอจอมทอง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
63 กศน. อำเภอไชยปราการ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
64 กศน. อำเภอแม่แตง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
65 กศน. อำเภอแม่อาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
66 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67 กศน. อำเภอสารภี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
68 กศน. อำเภอหางดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
69 กศน. อำเภอฮอด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70 กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
71 กาวิละวิทยาลัย 16 0 0 0 1 0 1 4 22
72 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 2
73 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 19 1 1 0 0 0 0 0 21
74 เขื่อนผากวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 จอมทอง 32 2 1 1 0 0 11 13 62
76 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 3 1 5
77 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 11 2 0 0 0 0 0 0 13
78 เชตุพนศึกษา 1 0 0 0 0 0 2 0 3
79 เชียงดาววิทยาคม 36 1 3 2 0 0 2 2 46
80 เชียงใหม่คริสเตียน 5 2 0 1 0 0 3 3 14
81 เชียงใหม่มัธยม 10 0 3 0 0 0 3 0 16
82 ไชยปราการ 2 0 0 0 0 0 0 3 5
83 ดอยเต่าวิทยาคม 25 1 0 1 0 0 2 1 30
84 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 7 0 1 0 0 2 0 31
85 ดาราวิทยาลัย 5 1 0 2 1 1 3 0 13
86 เทพบดินทร์วิทยา 11 1 1 0 0 0 4 1 18
87 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 9 7 0 0 0 0 4 0 20
88 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 3 0 4
89 ธรรมราชศึกษา 6 0 1 0 0 0 0 1 8
90 นวมินทราชูทิศ พายัพ 29 2 1 0 0 0 2 3 37
91 บ้านกาดวิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 1 12
92 บ้านบ่อแก้ว 5 0 0 0 0 0 0 0 5
93 บ้านปางอุ๋ง 1 0 0 0 0 0 2 0 3
94 บ้านแม่แฮเหนือ 1 0 1 0 0 0 1 0 3
95 บ้านสันต้นหมื้อ 2 0 2 0 0 0 1 0 5
96 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 1 0 0 0 0 0 1 1 3
97 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
98 ฝางชนูปถัมภ์ 23 1 0 5 2 0 6 5 42
99 พระหฤทัย 6 0 0 0 0 0 2 4 12
100 พร้าววิทยาคม 35 1 0 0 0 0 3 2 41
101 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 1 1 3
102 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 6 0 0 0 0 0 4 1 11
103 แม่แจ่ม 35 2 3 0 0 0 3 1 44
104 แม่ตื่นวิทยาคม 22 0 0 0 0 0 3 1 26
105 แม่แตง 13 3 0 1 0 0 3 1 21
106 แม่โถวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 3 2 6
107 แม่ริมวิทยาคม 30 1 0 0 0 0 0 0 31
108 แม่วินสามัคคี 11 0 0 1 0 0 2 1 15
109 แม่ออนวิทยาลัย 8 0 0 0 0 0 1 0 9
110 แม่อายวิทยาคม 50 4 0 1 0 0 2 1 58
111 ยุพราชวิทยาลัย 4 0 2 0 1 0 1 1 11
112 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
113 รังษีวิทยา 24 3 2 0 2 0 2 1 34
114 รัตนาเอื้อวิทยา 3 0 0 1 0 0 2 2 8
115 ราชประชานุเคราะห์ 30 8 1 0 1 0 0 1 0 11
116 ราชประชานุเคราะห์ 31 29 0 0 0 3 0 3 2 37
117 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 3 1 5
118 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 4 0 3 0 0 0 1 0 9
119 วชิราลัย 3 9 0 0 0 0 1 0 13
120 วัฒโนทัยพายัพ 41 0 5 0 1 0 2 1 50
121 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
122 วัดแม่ริมวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 4
123 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 1 0 0 0 0 1 1 3
124 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 4 0 0 0 0 0 1 0 5
125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
126 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3 0 0 0 1 0 1 0 5
127 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
128 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 10 2 0 2 0 1 3 3 21
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 5 0 0 0 0 0 1 0 6
130 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 12 0 0 0 0 0 0 0 12
131 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 9 0 0 2 1 0 2 2 16
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 2 1 0 0 0 0 0 4
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3 1 0 0 0 0 0 0 4
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 0 0 4
135 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
136 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2 0 5 7 0 0 1 0 16
137 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 2 0 0 0 1 0 0 0 3
138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 39 0 1 1 0 0 10 3 55
140 เวียงแหงวิทยาคม 16 1 0 0 1 0 4 1 23
141 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 0 0 0 0 0 2 0 4
142 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 20 2 0 0 0 0 0 1 24
143 สหมิตรวิทยา 12 0 0 0 0 0 2 1 15
144 สองแคววิทยาคม 14 3 0 1 0 0 2 3 23
145 สะเมิงพิทยาคม 20 1 0 0 2 0 3 3 30
146 สันกำแพง 33 6 0 3 1 0 3 0 48
147 สันติสุข 14 1 0 3 3 0 3 0 24
148 สันทรายวิทยาคม 21 1 1 0 0 0 5 2 30
149 สันป่าตองวิทยาคม 22 2 3 1 2 0 4 13 49
150 สันป่ายางวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
152 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 0 1 0 0 0 1 0 3
153 สามัคคีวิทยาทาน 2 0 0 0 0 0 0 0 2
154 สารภีพิทยาคม 27 0 2 1 0 0 2 0 32
155 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 3 3 9
156 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
157 หอพระ 3 0 2 1 0 0 2 3 11
158 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 13 5 1 0 3 0 5 0 27
159 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 อมก๋อยวิทยาคม 30 6 3 3 1 0 4 0 48
161 อรุโณทัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
162 ฮอดพิทยาคม 16 6 3 1 0 0 3 0 30
รวมทั้งหมด  1523
 
ตาก                  
163 กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 0 5 0 0 0 0 0 0 5
164 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 9 0 0 1 0 0 3 0 13
165 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
166 ตากพิทยาคม 21 2 0 1 0 0 2 0 26
167 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 ท่าสองยางวิทยาคม 12 1 0 0 0 0 1 0 14
169 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 3 0 6
170 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 3 0 0 0 0 2 4 11
171 นาโบสถ์พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
172 บ้านกล้อทอ 4 0 0 0 0 0 2 2 8
173 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 3 3 0 0 0 0 0 0 6
174 บ้านแม่ระเมิง 6 1 0 0 0 0 2 0 9
175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 0 0 0 0 0 2 0 7
176 บ้านแม่อุสุวิทยา 10 0 0 0 0 0 0 0 10
177 ป่าไม้อุทิศ 4 2 1 0 1 0 0 4 0 8
178 ผดุงปัญญา 6 0 0 0 1 0 3 1 11
179 พบพระวิทยาคม 30 0 0 1 0 0 3 0 34
180 พลูหลวงวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 0 3
181 ภัทรวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 1 4
182 แม่กุวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 3 1 6
183 แม่จะเราวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
184 แม่ระมาดวิทยาคม 16 0 0 0 1 0 2 0 19
185 ยกกระบัตรวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
186 ราชประชานุเคราะห์ 55 12 1 0 2 1 0 3 1 20
187 วังประจบวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 1 0 0 0 0 1 0 2
190 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2 0 0 0 1 0 0 0 3
191 สรรพวิทยาคม 25 2 0 1 1 0 5 1 35
192 สามเงาวิทยาคม 0 1 0 0 1 0 1 0 3
193 อุ้มผางวิทยาคม 15 1 0 0 0 0 2 0 18
รวมทั้งหมด  296
 
นครสวรรค์                  
194 กศน. อำเภอบรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 คีรีวงศ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 ชุมแสงชนูทิศ 1 0 0 0 1 0 1 0 3
197 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 ตาคลีประชาสรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
199 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
200 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
201 เทพศาลาประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 2 1 4
202 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3 0 0 0 0 0 0 0 3
203 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
204 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
205 ไพศาลีพิทยา 1 1 0 0 0 0 0 0 2
206 แม่วงก์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 ลาดยาววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 วังบ่อวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
209 สตรีนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
210 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 2
211 หนองบัว 0 0 0 0 0 0 6 0 6
212 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 5 0 0 0 0 0 2 0 7
213 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  46
 
น่าน                  
214 เชียงกลางประชาพัฒนา 6 0 0 2 0 0 2 1 11
215 ตาลชุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 3 1 6
217 ท่าวังผาพิทยาคม 9 2 1 2 0 0 3 1 18
218 ทุ่งช้าง 17 2 0 0 0 0 1 0 20
219 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 0 0 0 1 0 5 0 16
220 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 น่านคริสเตียนศึกษา 11 1 1 0 0 0 3 0 16
222 น่านนคร 4 1 0 0 0 0 2 0 7
223 น่านประชาอุทิศ 0 2 1 1 1 0 2 1 8
224 นาน้อย 4 1 4 2 1 0 9 2 23
225 นาหมื่นพิทยาคม 2 0 1 0 0 0 2 0 5
226 บ่อเกลือ 8 0 0 0 0 0 1 0 9
227 บ้านหลวง 2 0 0 0 0 0 3 0 5
228 ปัว 21 5 0 0 2 0 2 0 30
229 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 0 0 1 0 2 2 6
230 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 1 0 0 0 0 0 0 0 1
231 มัธยมป่ากลาง 3 0 0 0 0 0 0 0 3
232 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 5 0 0 0 0 0 1 2 8
233 เมืองยมวิทยาคาร 3 0 0 0 0 0 1 0 4
234 เมืองลีประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 แม่จริม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
236 ราชประชานุเคราะห์ 56 6 0 0 1 0 0 1 0 8
237 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 1 0 0 0 0 4 1 6
238 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
239 ศรีนครน่าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 24 9 0 0 0 0 4 0 37
241 สตรีศรีน่าน 10 0 0 0 0 0 2 1 13
242 สันติสุขพิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 0 3
243 สา 18 3 1 0 0 0 3 3 29
244 สารทิศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
245 สารธรรมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 2 0 3
246 หนองบัวพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 3 0 4
รวมทั้งหมด  309
 
พะเยา                  
247 ขุนควรวิทยาคม 1 0 1 0 0 0 2 0 4
248 งำเมืองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 2
249 จุนวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 3 1 8
250 เชียงคำวิทยาคม 35 1 0 1 1 0 2 2 42
251 เชียงม่วนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
252 ดงเจนวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 1 0 7
253 ดอกคำใต้วิทยาคม 20 2 1 0 0 0 3 1 27
254 ตามฝันแม่ใจ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
255 ถ้ำปินวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 0 7
256 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
257 ปงพัฒนาวิทยาคม 13 1 0 0 0 0 1 0 15
258 ปงรัชดาภิเษก 12 0 0 0 0 0 2 0 14
259 ประชาบำรุง 8 0 0 0 0 0 0 0 8
260 ฝายกวางวิทยาคม 4 0 1 0 0 0 2 2 9
261 พญาลอวิทยาคม 9 2 2 0 0 0 1 0 14
262 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
263 พะเยาพิทยาคม 16 4 0 1 0 0 2 0 23
264 พินิตประสาธน์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
265 ฟากกว๊านวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
266 ภูซางวิทยาคม 5 0 5 0 0 0 2 0 12
267 แม่ใจวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 1 0 15
268 ราชประชานุเคราะห์ 24 8 0 0 0 0 0 2 0 10
269 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
270 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
271 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 5 0 0 0 0 0 1 0 6
272 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  235
 
พิจิตร                  
273 เขาทรายทับคล้อพิทยา 3 0 0 0 0 0 2 0 5
274 ดงเจริญพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
275 ตะพานหิน 8 0 0 2 0 0 2 0 12
276 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 1 0 1 0 1 0 3
277 พิจิตรพิทยาคม 2 0 0 1 0 0 1 0 4
278 สากเหล็กวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
279 หนองโสนพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
280 แหลมรังวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 1 0 5
รวมทั้งหมด  34
 
พิษณุโลก                  
281 จ่านกร้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
282 เฉลิมขวัญสตรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
283 ชาติตระการวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
284 เซนต์นิโกลาส 1 0 0 0 0 0 0 0 1
285 ไทรย้อยพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 0 0 0 0 3
287 นครไทย 9 0 0 0 1 0 3 3 16
288 นาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
289 บางกระทุ่มพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 3
290 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
291 ประชาสงเคราะห์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1 2
292 ผดุงราษฎร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
293 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
294 พุทธชินราชพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
295 ราชประชานุเคราะห์ 23 1 0 0 1 0 0 1 0 3
296 สวนเมี่ยงวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  41
 
เพชรบูรณ์                  
297 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 1 0 0 0 0 2 0 3
298 โคกปรงวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
299 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
300 บ้านเข็กน้อย 3 0 0 0 0 0 0 0 3
301 บ้านบ่อรัง 4 1 0 0 0 0 0 0 5
302 บ้านวังกวาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
303 ผาแดงวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
304 เพชรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
305 เมตตาชนูปถัมภ์ 1 0 0 1 0 0 0 0 2
306 เมตตาวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
307 วังโป่งศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
308 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
309 เสรีศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
310 หล่มเก่าพิทยาคม 8 0 0 1 0 0 0 0 9
311 หล่มสักวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  36
 
แพร่                  
312 เจริญราษฎร์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
313 ถิ่นโอภาสวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
314 ท่าข้ามวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
315 เทพพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 2
316 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 13 3 0 4 1 1 3 0 25
317 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
318 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 18 2 0 1 0 0 3 0 24
319 ม่วงไข่พิทยาคม 9 0 0 0 0 0 2 0 11
320 ร้องกวางอนุสรณ์ 9 0 0 0 0 0 2 1 12
321 ราชประชานุเคราะห์ 25 1 0 0 0 0 0 1 0 2
322 ลองวิทยา 21 0 0 0 0 0 3 1 25
323 วังชิ้นวิทยา 9 2 0 0 0 0 2 0 13
324 วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
325 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
326 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 6 0 1 1 2 0 8 1 19
327 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 1 8 0 11
328 สรอยเสรีวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 1 5
329 สองพิทยาคม 4 3 0 0 0 0 4 0 11
330 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 2 0 4
331 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  174
 
แม่ฮ่องสอน                  
332 ขุนยวมวิทยา 31 18 0 0 6 0 2 9 66
333 เฉลิมรัชวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 2 0 7
334 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 19 1 0 0 0 0 1 1 22
335 บ้านโพซอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
336 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 24 0 1 0 2 0 2 0 29
337 ปายวิทยาคาร 21 1 1 1 1 0 1 3 29
338 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 28 2 0 0 1 0 7 8 46
339 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 80 0 1 0 1 0 4 1 87
340 ราชประชานุเคราะห์ 21 19 2 2 0 2 0 6 4 35
341 ราชประชานุเคราะห์ 22 19 0 0 0 0 0 3 1 23
342 ราชประชานุเคราะห์ 34 6 0 0 0 0 0 0 0 6
343 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 3 0 0 1 0 0 5 3 12
344 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 5 4 1 2 0 0 10 0 23
345 สบเมยวิทยาคม 24 4 0 0 0 0 2 0 30
346 สังวาลย์วิทยา 8 2 0 0 0 0 3 0 13
347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 54 3 2 1 0 0 5 6 72
รวมทั้งหมด  501
 
ลำปาง                  
348 เกาะคาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
349 แจ้ห่มวิทยา 4 0 0 1 0 0 3 0 8
350 ดอนไชยวิทยา 2 0 0 2 0 0 2 0 6
351 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 1 0 0 0 0 1 0 2
352 เถินวิทยา 4 0 0 0 2 0 1 0 7
353 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
354 ทุ่งอุดมวิทยา 2 0 0 0 0 0 3 0 5
355 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
356 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 1 0 0 0 0 1
357 ประชารัฐธรรมคุณ 11 4 0 0 1 0 3 2 21
358 ประชาราชวิทยา 3 0 0 0 0 0 1 3 7
359 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 0 0 2 0 5
360 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
361 มัธยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 1 3
362 เมืองปานพัฒนวิทย์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
363 เมืองปานวิทยา 6 3 0 0 0 0 0 0 9
364 เมืองมายวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
365 แม่ทะพัฒนศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
366 แม่พริกวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
367 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
368 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 11 0 1 0 0 0 0 12
369 ลำปางกัลยาณี 9 0 1 2 0 0 3 0 16
370 วังเหนือวิทยา 30 1 0 0 0 0 5 1 38
371 วิชชานารี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
372 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 0 1 0 0 0 0 1 0 2
373 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 1 0 1 0 0 0 1 0 3
374 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 5 1 0 0 0 0 0 1 7
375 เวียงตาลพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
376 เวียงมอกวิทยา 3 0 0 0 0 0 1 0 4
377 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
378 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
379 สบปราบพิทยาคม 3 0 0 1 0 0 2 0 6
380 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
381 เสริมงามวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 0 4
382 อัสสัมชัญลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  191
 
ลำพูน                  
383 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 38 3 2 1 0 0 3 1 50
384 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 15 1 0 0 0 0 1 1 18
385 ทาขุมเงินวิทยาคาร 8 1 0 1 0 0 1 0 11
386 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 8 0 1 0 0 0 0 0 9
387 ธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
388 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 13 4 0 0 0 0 2 0 19
389 นาทรายวิทยาคม 7 1 0 0 0 0 0 0 8
390 น้ำดิบวิทยาคม 1 3 0 0 0 0 1 1 6
391 บ้านแป้นพิทยาคม 6 2 0 1 0 0 2 0 11
392 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 3 2 0 0 0 0 0 0 5
393 ป่าซาง 5 0 0 0 1 0 0 0 6
394 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 1 0 0 0 0 2 0 3
395 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
396 เมธีวุฒิกร 11 1 0 0 0 0 2 3 17
397 แม่ตืนวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
398 แม่ทาวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 2 0 8
399 ราชประชานุเคราะห์ 26 7 0 0 0 0 0 2 0 9
400 วชิรป่าซาง 2 3 0 0 0 0 0 1 6
401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
402 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 0 0 0 0 0 2 0 3
403 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 4 2 2 1 1 0 2 1 13
404 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 3 0 0 0 0 0 0 0 3
405 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 5 0 0 0 0 0 3 1 9
406 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
407 เวียงเจดีย์วิทยา 28 1 0 1 0 0 2 0 32
408 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 32 4 1 1 3 0 6 5 52
409 โสภณวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
410 อุโมงค์วิทยาคม 1 0 0 0 0 0 3 0 4
รวมทั้งหมด  309
 
สุโขทัย                  
411 กงไกรลาศวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
412 คีรีมาศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
413 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
414 ท่าชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
415 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 11 0 0 0 0 0 4 0 16
416 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 5 0 0 0 0 0 0 6
417 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 0 0 0 0 3 2 7
418 บ้านแก่งวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
419 บ้านด่านลานหอยวิทยา 1 0 0 0 1 0 3 0 5
420 เมืองเชลียง 4 0 0 0 0 0 2 0 6
421 เมืองด้งวิทยา 5 0 0 0 0 0 1 0 6
422 ลิไทพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
423 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
424 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0 0 0 5 0 0 0 0 5
425 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1 1 0 0 0 0 0 0 2
426 ศรีนคร 0 1 0 0 0 0 0 0 1
427 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 5 1 0 0 0 0 3 0 9
428 สวรรค์อนันต์วิทยา 8 0 0 0 0 0 3 2 13
429 สุโขทัยวิทยาคม 14 3 0 0 0 0 3 0 20
430 หนองกลับวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
431 อุดมดรุณี 8 1 0 0 0 0 4 2 15
รวมทั้งหมด  121
 
อุตรดิตถ์                  
432 กศน. อำเภอพิชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 1
433 ทุ่งกะโล่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
434 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
435 บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
436 พิชัย 2 0 0 0 0 0 2 0 4
437 ลับแลศรีวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
438 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
440 อุตรดิตถ์ดรุณี 1 0 0 0 0 0 1 0 2
441 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  14
 
อุทัยธานี                  
442 ทุ่งโพวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
443 บ้านไร่วิทยา 0 2 1 0 0 0 1 0 4
444 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
445 สว่างอารมณ์วิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
446 หนองขาหย่างวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
447 หนองฉางวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
448 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  16
 
ผู้สมัครทั้งหมด 4174 คน