จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงินค่าสมัคร
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 6 2 300
2 ขาณุวิทยา 3 0 -
3 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 3 1 150
4 คลองลานวิทยา 12 11 1650
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1 0 -
6 ไทรงามพิทยาคม 2 1 150
7 ปางมะค่าวิทยาคม 3 0 -
8 ปางศิลาทองศึกษา 14 7 1050
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 6 6 900
10 ลานกระบือวิทยา 2 0 -
11 วังแขมวิทยาคม 1 0 -
12 วัชรวิทยา 1 0 -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
13 กศน. อำเภอแม่สรวย 3 2 300
14 ขุนตาลวิทยาคม 1 0 -
15 เชียงของวิทยาคม 12 4 600
16 เชียงรายวิทยาคม 1 1 150
17 เชียงแสนวิทยาคม 21 13 1950
18 ดอนชัยวิทยาคม 1 0 -
19 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 450
20 เด็กดีพิทยาคม 1 0 -
21 เทศบาล 5 เด่นห้า 1 0 -
22 เทศบาล 6 นครเชียงราย 10 4 600
23 เทิงวิทยาคม 21 20 3000
24 นครวิทยาคม 2 2 300
25 นุชนาถอนุสรณ์ 19 9 1350
26 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 3 450
27 บ้านเทอดไทย 6 4 600
28 บุญเรืองวิทยาคม 2 0 -
29 ป่าแดดวิทยาคม 1 1 150
30 พญาเม็งราย 1 1 150
31 พานพิทยาคม 7 5 750
32 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 0 -
33 แม่จันวิทยาคม 17 8 1200
34 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 11 1650
35 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 2 2 300
36 แม่ลาววิทยาคม 3 2 300
37 แม่สรวยวิทยาคม 4 2 300
38 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 15 12 1800
39 แม่อ้อวิทยาคม 2 1 150
40 ไม้ยาวิทยาคม 1 1 150
41 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 4 0 -
42 ลูกรักเชียงของ 1 0 -
43 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 1 1 150
44 วาวีวิทยาคม 6 0 -
45 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 1 0 -
46 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 1 150
47 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 4 0 -
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 1 0 -
49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 6 2 300
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1 0 -
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 2 2 300
52 เวียงแก่นวิทยาคม 7 6 900
53 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 1 150
54 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 33 4950
55 สหศาสตร์ศึกษา 4 2 300
56 สันติคีรีวิทยาคม 2 2 300
57 สันติวิทยา 3 3 450
58 สามัคคีวิทยาคม 2 2 300
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 1 0 -
60 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 0 -
61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 11 6 900
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
62 กศน. อำเภอจอมทอง 1 1 150
63 กศน. อำเภอไชยปราการ 1 0 -
64 กศน. อำเภอแม่แตง 2 0 -
65 กศน. อำเภอแม่อาย 1 0 -
66 กศน. อำเภอสันกำแพง 2 2 300
67 กศน. อำเภอสารภี 1 0 -
68 กศน. อำเภอหางดง 1 0 -
69 กศน. อำเภอฮอด 1 0 -
70 กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 2 0 -
71 กาวิละวิทยาลัย 22 19 2850
72 แกน้อยศึกษา 2 2 300
73 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 21 20 3000
74 เขื่อนผากวิทยา 1 1 150
75 จอมทอง 62 45 6750
76 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 3 450
77 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 13 12 1800
78 เชตุพนศึกษา 3 3 450
79 เชียงดาววิทยาคม 46 38 5700
80 เชียงใหม่คริสเตียน 14 10 1500
81 เชียงใหม่มัธยม 16 11 1650
82 ไชยปราการ 5 4 600
83 ดอยเต่าวิทยาคม 30 30 4500
84 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 31 31 4650
85 ดาราวิทยาลัย 13 10 1500
86 เทพบดินทร์วิทยา 18 14 2100
87 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 20 17 2550
88 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 3 450
89 ธรรมราชศึกษา 8 6 900
90 นวมินทราชูทิศ พายัพ 37 34 5100
91 บ้านกาดวิทยาคม 12 10 1500
92 บ้านบ่อแก้ว 5 5 750
93 บ้านปางอุ๋ง 3 3 450
94 บ้านแม่แฮเหนือ 3 3 450
95 บ้านสันต้นหมื้อ 5 5 750
96 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 3 2 300
97 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 -
98 ฝางชนูปถัมภ์ 42 26 3900
99 พระหฤทัย 12 11 1650
100 พร้าววิทยาคม 41 36 5400
101 มงฟอร์ตวิทยาลัย 3 3 450
102 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 11 6 900
103 แม่แจ่ม 44 40 6000
104 แม่ตื่นวิทยาคม 26 25 3750
105 แม่แตง 21 15 2250
106 แม่โถวิทยาคม 6 5 750
107 แม่ริมวิทยาคม 31 21 3150
108 แม่วินสามัคคี 15 15 2250
109 แม่ออนวิทยาลัย 9 7 1050
110 แม่อายวิทยาคม 58 53 7950
111 ยุพราชวิทยาลัย 11 10 1500
112 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 -
113 รังษีวิทยา 34 23 3450
114 รัตนาเอื้อวิทยา 8 8 1200
115 ราชประชานุเคราะห์ 30 11 9 1350
116 ราชประชานุเคราะห์ 31 37 33 4950
117 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 5 4 600
118 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 9 8 1200
119 วชิราลัย 13 9 1350
120 วัฒโนทัยพายัพ 50 42 6300
121 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 -
122 วัดแม่ริมวิทยา 4 4 600
123 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 3 1 150
124 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 5 3 450
125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 3 2 300
126 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5 3 450
127 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 0 -
128 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 21 15 2250
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 6 3 450
130 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 12 7 1050
131 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 16 3 450
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 4 0 -
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4 3 450
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 4 4 600
135 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 1 0 -
136 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 16 15 2250
137 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 3 0 -
138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 -
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 55 25 3750
140 เวียงแหงวิทยาคม 23 20 3000
141 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 4 4 600
142 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 24 17 2550
143 สหมิตรวิทยา 15 11 1650
144 สองแคววิทยาคม 23 20 3000
145 สะเมิงพิทยาคม 30 24 3600
146 สันกำแพง 48 44 6600
147 สันติสุข 24 21 3150
148 สันทรายวิทยาคม 30 24 3600
149 สันป่าตองวิทยาคม 49 41 6150
150 สันป่ายางวิทยาคม 2 2 300
151 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 150
152 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 0 -
153 สามัคคีวิทยาทาน 2 2 300
154 สารภีพิทยาคม 32 27 4050
155 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 9 7 1050
156 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 6 6 900
157 หอพระ 11 6 900
158 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 27 16 2400
159 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 300
160 อมก๋อยวิทยาคม 48 38 5700
161 อรุโณทัยวิทยาคม 1 0 -
162 ฮอดพิทยาคม 30 25 3750
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
163 กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 5 5 750
164 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 13 12 1800
165 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 4 3 450
166 ตากพิทยาคม 26 19 2850
167 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1 1 150
168 ท่าสองยางวิทยาคม 14 12 1800
169 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 6 4 600
170 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 10 1500
171 นาโบสถ์พิทยาคม 3 3 450
172 บ้านกล้อทอ 8 6 900
173 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 6 5 750
174 บ้านแม่ระเมิง 9 9 1350
175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 7 6 900
176 บ้านแม่อุสุวิทยา 10 6 900
177 ป่าไม้อุทิศ 4 8 6 900
178 ผดุงปัญญา 11 4 600
179 พบพระวิทยาคม 34 27 4050
180 พลูหลวงวิทยา 3 2 300
181 ภัทรวิทยา 4 4 600
182 แม่กุวิทยาคม 6 5 750
183 แม่จะเราวิทยาคม 3 3 450
184 แม่ระมาดวิทยาคม 19 19 2850
185 ยกกระบัตรวิทยาคม 2 0 -
186 ราชประชานุเคราะห์ 55 20 19 2850
187 วังประจบวิทยาคม 1 1 150
188 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 0 -
189 วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 0 -
190 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3 0 -
191 สรรพวิทยาคม 35 28 4200
192 สามเงาวิทยาคม 3 0 -
193 อุ้มผางวิทยาคม 18 13 1950
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
194 กศน. อำเภอบรรพตพิสัย 1 0 -
195 คีรีวงศ์วิทยา 1 1 150
196 ชุมแสงชนูทิศ 3 1 150
197 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 0 -
198 ตาคลีประชาสรรค์ 2 2 300
199 ทหารอากาศอนุสรณ์ 2 2 300
200 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 -
201 เทพศาลาประชาสรรค์ 4 2 300
202 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3 3 450
203 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2 0 -
204 บรรพตพิสัยพิทยาคม 2 0 -
205 ไพศาลีพิทยา 2 1 150
206 แม่วงก์พิทยาคม 1 0 -
207 ลาดยาววิทยาคม 1 0 -
208 วังบ่อวิทยา 3 0 -
209 สตรีนครสวรรค์ 1 1 150
210 หนองกรดพิทยาคม 2 1 150
211 หนองบัว 6 2 300
212 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 7 4 600
213 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1 0 -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
214 เชียงกลางประชาพัฒนา 11 10 1500
215 ตาลชุมพิทยาคม 1 1 150
216 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 6 4 600
217 ท่าวังผาพิทยาคม 18 16 2400
218 ทุ่งช้าง 20 20 3000
219 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 16 12 1800
220 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 1 0 -
221 น่านคริสเตียนศึกษา 16 15 2250
222 น่านนคร 7 7 1050
223 น่านประชาอุทิศ 8 5 750
224 นาน้อย 23 11 1650
225 นาหมื่นพิทยาคม 5 5 750
226 บ่อเกลือ 9 9 1350
227 บ้านหลวง 5 4 600
228 ปัว 30 29 4350
229 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 6 4 600
230 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 1 1 150
231 มัธยมป่ากลาง 3 3 450
232 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 8 1200
233 เมืองยมวิทยาคาร 4 4 600
234 เมืองลีประชาสามัคคี 1 1 150
235 แม่จริม 2 2 300
236 ราชประชานุเคราะห์ 56 8 6 900
237 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 6 2 300
238 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 -
239 ศรีนครน่าน 1 0 -
240 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 37 26 3900
241 สตรีศรีน่าน 13 9 1350
242 สันติสุขพิทยาคม 3 2 300
243 สา 29 27 4050
244 สารทิศพิทยาคม 3 2 300
245 สารธรรมวิทยาคาร 3 3 450
246 หนองบัวพิทยาคม 4 0 -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
247 ขุนควรวิทยาคม 4 3 450
248 งำเมืองวิทยาคม 2 0 -
249 จุนวิทยาคม 8 7 1050
250 เชียงคำวิทยาคม 42 37 5550
251 เชียงม่วนวิทยาคม 1 1 150
252 ดงเจนวิทยาคม 7 5 750
253 ดอกคำใต้วิทยาคม 27 11 1650
254 ตามฝันแม่ใจ 1 0 -
255 ถ้ำปินวิทยาคม 7 6 900
256 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 2 2 300
257 ปงพัฒนาวิทยาคม 15 11 1650
258 ปงรัชดาภิเษก 14 7 1050
259 ประชาบำรุง 8 8 1200
260 ฝายกวางวิทยาคม 9 5 750
261 พญาลอวิทยาคม 14 13 1950
262 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 0 -
263 พะเยาพิทยาคม 23 12 1800
264 พินิตประสาธน์ 2 0 -
265 ฟากกว๊านวิทยาคม 2 2 300
266 ภูซางวิทยาคม 12 9 1350
267 แม่ใจวิทยาคม 15 14 2100
268 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 6 900
269 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 1 0 -
270 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 0 -
271 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 6 3 450
272 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
273 เขาทรายทับคล้อพิทยา 5 4 600
274 ดงเจริญพิทยาคม 1 1 150
275 ตะพานหิน 12 11 1650
276 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 3 3 450
277 พิจิตรพิทยาคม 4 2 300
278 สากเหล็กวิทยา 3 3 450
279 หนองโสนพิทยาคม 1 1 150
280 แหลมรังวิทยาคม 5 5 750
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
281 จ่านกร้อง 1 0 -
282 เฉลิมขวัญสตรี 1 1 150
283 ชาติตระการวิทยา 2 2 300
284 เซนต์นิโกลาส 1 0 -
285 ไทรย้อยพิทยาคม 1 1 150
286 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 0 -
287 นครไทย 16 11 1650
288 นาบัววิทยา 1 0 -
289 บางกระทุ่มพิทยาคม 3 2 300
290 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 1 150
291 ประชาสงเคราะห์วิทยา 2 2 300
292 ผดุงราษฎร์ 1 0 -
293 พิษณุโลกพิทยาคม 1 0 -
294 พุทธชินราชพิทยา 1 0 -
295 ราชประชานุเคราะห์ 23 3 0 -
296 สวนเมี่ยงวิทยา 3 3 450
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
297 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 0 -
298 โคกปรงวิทยาคม 1 0 -
299 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 3 450
300 บ้านเข็กน้อย 3 2 300
301 บ้านบ่อรัง 5 0 -
302 บ้านวังกวาง 1 0 -
303 ผาแดงวิทยาคม 1 0 -
304 เพชรพิทยาคม 1 1 150
305 เมตตาชนูปถัมภ์ 2 0 -
306 เมตตาวิทยา 2 0 -
307 วังโป่งศึกษา 1 1 150
308 วังพิกุลพิทยาคม 1 0 -
309 เสรีศึกษา 1 0 -
310 หล่มเก่าพิทยาคม 9 9 1350
311 หล่มสักวิทยาคม 2 2 300
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
312 เจริญราษฎร์ 2 2 300
313 ถิ่นโอภาสวิทยา 1 1 150
314 ท่าข้ามวิทยาคม 1 0 -
315 เทพพิทักษ์วิทยา 2 1 150
316 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 20 3000
317 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 1 1 150
318 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 24 20 3000
319 ม่วงไข่พิทยาคม 11 11 1650
320 ร้องกวางอนุสรณ์ 12 12 1800
321 ราชประชานุเคราะห์ 25 2 0 -
322 ลองวิทยา 25 18 2700
323 วังชิ้นวิทยา 13 7 1050
324 วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 0 -
325 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 1 150
326 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 19 10 1500
327 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 11 4 600
328 สรอยเสรีวิทยา 5 5 750
329 สองพิทยาคม 11 9 1350
330 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 3 450
331 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 3 3 450
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
332 ขุนยวมวิทยา 66 57 8550
333 เฉลิมรัชวิทยาคม 7 6 900
334 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 21 3150
335 บ้านโพซอ 1 0 -
336 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 29 26 3900
337 ปายวิทยาคาร 29 22 3300
338 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 46 33 4950
339 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 87 77 11550
340 ราชประชานุเคราะห์ 21 35 23 3450
341 ราชประชานุเคราะห์ 22 23 18 2700
342 ราชประชานุเคราะห์ 34 6 6 900
343 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 12 7 1050
344 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 23 15 2250
345 สบเมยวิทยาคม 30 25 3750
346 สังวาลย์วิทยา 13 8 1200
347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 72 64 9600
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
348 เกาะคาวิทยาคม 3 3 450
349 แจ้ห่มวิทยา 8 5 750
350 ดอนไชยวิทยา 6 5 750
351 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 2 300
352 เถินวิทยา 7 6 900
353 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 1 150
354 ทุ่งอุดมวิทยา 5 4 600
355 บ้านใหม่วิทยา 1 0 -
356 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 1 150
357 ประชารัฐธรรมคุณ 21 18 2700
358 ประชาราชวิทยา 7 7 1050
359 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 5 750
360 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 1 1 150
361 มัธยมวิทยา 3 2 300
362 เมืองปานพัฒนวิทย์ 2 0 -
363 เมืองปานวิทยา 9 9 1350
364 เมืองมายวิทยา 1 0 -
365 แม่ทะพัฒนศึกษา 2 2 300
366 แม่พริกวิทยา 2 0 -
367 แม่เมาะวิทยา 2 2 300
368 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 12 3 450
369 ลำปางกัลยาณี 16 10 1500
370 วังเหนือวิทยา 38 28 4200
371 วิชชานารี 1 1 150
372 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 2 0 -
373 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 3 0 -
374 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 7 3 450
375 เวียงตาลพิทยาคม 3 3 450
376 เวียงมอกวิทยา 4 3 450
377 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 -
378 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 0 -
379 สบปราบพิทยาคม 6 6 900
380 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 3 450
381 เสริมงามวิทยาคม 4 2 300
382 อัสสัมชัญลำปาง 1 0 -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
383 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 50 44 6600
384 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 18 17 2550
385 ทาขุมเงินวิทยาคาร 11 9 1350
386 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 9 6 900
387 ธรรมสาธิตศึกษา 1 1 150
388 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 19 17 2550
389 นาทรายวิทยาคม 8 8 1200
390 น้ำดิบวิทยาคม 6 6 900
391 บ้านแป้นพิทยาคม 11 9 1350
392 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 5 4 600
393 ป่าซาง 6 5 750
394 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 3 3 450
395 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1 1 150
396 เมธีวุฒิกร 17 11 1650
397 แม่ตืนวิทยา 2 0 -
398 แม่ทาวิทยาคม 8 7 1050
399 ราชประชานุเคราะห์ 26 9 9 1350
400 วชิรป่าซาง 6 6 900
401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 1 0 -
402 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 3 3 450
403 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 13 7 1050
404 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 3 3 450
405 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 9 6 900
406 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 1 0 -
407 เวียงเจดีย์วิทยา 32 28 4200
408 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 52 39 5850
409 โสภณวิทยา 1 0 -
410 อุโมงค์วิทยาคม 4 2 300
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
411 กงไกรลาศวิทยา 1 1 150
412 คีรีมาศพิทยาคม 3 3 450
413 ชัยมงคลพิทยา 1 1 150
414 ท่าชัยวิทยา 1 0 -
415 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 16 14 2100
416 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 6 5 750
417 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 7 6 900
418 บ้านแก่งวิทยา 1 0 -
419 บ้านด่านลานหอยวิทยา 5 2 300
420 เมืองเชลียง 6 6 900
421 เมืองด้งวิทยา 6 6 900
422 ลิไทพิทยาคม 1 0 -
423 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 1 150
424 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5 4 600
425 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2 2 300
426 ศรีนคร 1 1 150
427 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 9 8 1200
428 สวรรค์อนันต์วิทยา 13 9 1350
429 สุโขทัยวิทยาคม 20 13 1950
430 หนองกลับวิทยาคม 1 0 -
431 อุดมดรุณี 15 9 1350
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
432 กศน. อำเภอพิชัย 1 0 -
433 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 0 -
434 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 1 150
435 บ้านโคกวิทยาคม 1 1 150
436 พิชัย 4 0 -
437 ลับแลศรีวิทยา 1 1 150
438 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 -
439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 -
440 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 2 300
441 อุตรดิตถ์ 1 0 -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
442 ทุ่งโพวิทยา 1 0 -
443 บ้านไร่วิทยา 4 4 600
444 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1 0 -
445 สว่างอารมณ์วิทยาคม 3 3 450
446 หนองขาหย่างวิทยา 1 0 -
447 หนองฉางวิทยา 2 1 150
448 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 4 2 300
 
 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 4,174 คน
 จำนวนผู้สมัครที่โรงเรียนคัดเลือกทั้งหมด 3,160 คน