สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ค้นหา :

จำนวนผู้สมัคร  1,136 คน
ข้อมูล ณ   1 มีนาคม 2564 22:40:53

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 92
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 34
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 3
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 5
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 35
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 11
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 4
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 17
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 4
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 24
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 6
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 3
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 30
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 1
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 25
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 54
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 46
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 1
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 13
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 21
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 2
รวม คณะครุศาสตร์ 431
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 8
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 3
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 0
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 9
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 18
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 16
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 7
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 45
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 38
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 24
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 20
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 7
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 6
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 27
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 12
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 35
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 3
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 9
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 13
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 1
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 281
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 34
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 24
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 23
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 4
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 14
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 10
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 9
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 7
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 3
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 2
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 4
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 12
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
14 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 62
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะวิทยาการจัดการ 212
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 7
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 2
3 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 24
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 16
รวม คณะวิทยาลัยนานาชาติ 49
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 12
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 11
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6
รวม คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 33
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 2
2 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
3 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 2
4 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 27
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 1
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 7
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 7
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 9
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 2
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 7
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 3
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1
14 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 1
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 10
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 2
17 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 1
18 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
19 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 20
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 7
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110
รวมทั้งหมด 1,136