สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3,719 คน

  ค้นหาสาขาวิชา :

จำนวนผู้สมัคร  3,719 คน
ข้อมูล ณ   6 พฤษภาคม 2564 19:12:30

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 229
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 101
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 9
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 16
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 145
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 25
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 30
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 38
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 27
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 71
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 9
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 9
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 97
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 12
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 61
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 153
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 156
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 20
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 41
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 77
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 7
รวม คณะครุศาสตร์ 1,333
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 24
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 7
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 8
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 28
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 67
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 67
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 38
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 33
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 134
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 93
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 64
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 68
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 24
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 11
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 110
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 56
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 10
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 145
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 12
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 30
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 51
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 5
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 951
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 112
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 70
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 77
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 17
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 62
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 32
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 30
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 17
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 7
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 6
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 17
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 38
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 3
14 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 193
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะวิทยาการจัดการ 685
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 23
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 13
3 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 62
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 36
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 134
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 28
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 22
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 9
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 11
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 13
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 88
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 8
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 2
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 11
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 13
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 70
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 8
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 20
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 23
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 40
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 7
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 27
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 8
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 19
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 15
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 6
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 55
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 8
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 2
20 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 1
21 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 98
22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 20
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 461
รวมทั้งหมด 3,719