ประกาศและข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
    1.1 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในศูนย์เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ
         1) คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
         2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชา
         3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
              - การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
              - เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
              - เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
              - เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญา)
              - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
    1.2 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดในคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ ยกเว้น บางสาขาวิชาที่กำหนดในข้อ 1.1
2. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
    2.1 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    2.2 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน