แนวทาง และกำหนดการสอบสำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบ

  ประกาศรับสมัคร 


     เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบตามกำหนดการ ดังนี้
ลำดับ สาขาวิชาที่มีการสอบ แนวทางและกำหนดการสอบ
1 ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาทีตามที่หลักสูตร กำหนด และส่งคลิปผ่าน google drive ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
2 นาฏศิลป์ ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่าครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ ระหว่างวัน ที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่ม ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 30 เมษายน 2564
3 พลศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดขนาด ไฟล์ไม่เกิน 20 MB และส่งคลิปผ่าน google form ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
4 ดนตรีศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า Music Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวัน ที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 30 เมษายน 2564
5 ดนตรีสากล ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด และส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
6 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตร นานาชาติ) /ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / ภาษาจีนธุรกิจ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2564
 Line Application : @IC-CMRU DEK 64
     ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ
ลำดับ สาขาวิชา ขอบข่ายเนื้อหา
1 ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา (1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาทีโดยในคลิป วิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
     - นำเสนอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมถือบัตร ประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ ยืนยันในคลิปด้วย
     - นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/การศึกษานอกระบบ (กศน.)
     - นำเสนอประวัติโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยรวม การทำ กิจกรรม เกียรติบัตร เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
     - นำเสนอสาธิตทักษะการวาดภาพ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้ สาธิตการวาดภาพตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็น ผู้กำหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
2 นาฏศิลป์ (1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่ม ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการ ผ่าน Video Call
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. แนะนำตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
          ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
          ค. สอบปฏิบัติเพลงบังคับ เพลงแม่บทเล็ก โดยใช้เพลงที่ กำหนดให้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=JOo5AU8Koec (รำแม่บท :: สิทธิถาวร)
          ง. สอบปฏิบัติเพลงที่สนใจ 1 เพลง
          จ. อื่น ๆ (ตามคณะกรรมการ)
3 พลศึกษา (1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วย
     - แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง ถนัดในชนิดกีฬานั้น ๆ และผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับ ในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใด (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
     - บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษานี้เพื่อจะไป เป็นครูพลศึกษาในอนาคต
     - แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน เป็นต้น
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้ กำหนดไว้
4 ดนตรีศึกษา (1) ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า Music Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการ ผ่าน Video Call
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. นำเสนอข้อมูลส่วนตัว
          ข. ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัด 1 เพลง สามารถเลือกเครื่องดนตรี ได้ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นเมือง (สามารถ นำเสนอได้หลายเครื่องมือตามความถนัด)
          ค. ปฏิบัติ Scale Major สำหรับผู้สอบที่เลือกสอบเครื่องดนตรี สากลเป็นเครื่องเอก และปฏิบัติปฏิภาณในประเภทดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง
          ง. เจตคติต่อวิชาชีพครู
5 ดนตรีสากล (1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาทีโดยในคลิป วิดีโอประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
     - นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร รางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยเข้าร่วม
     - ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 บทเพลง
     - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ / ไมเนอร์ 3b/#
     - ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอื่น (ถ้ามี)
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้ กำหนดไว้
6 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร นานาชาติ) / การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) /ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตร นานาชาติ) สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6 ภาษาจีนธุรกิจ สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาจีน

  ประกาศรับสมัคร "โครงการนักกีฬาช้างเผือก" 

     ผู้สมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก และการทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา
ลำดับ รายละเอียด
1 ผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 และ บันทึกข้อมูลสมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) และเลือกชนิดกีฬาที่สมัคร พร้อมให้จัดทำคลิปวีดีโอไม่จำกัดเวลา ขนาดไพล์ไม่เกิน 20 MB พร้อมส่งคลิปวีดีโอทาง QR code Google Form ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยในคลิปวีดีโอประกอบด้วย
  • แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง ถนัดในชนิดกีฬานั้น ๆ และผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับ ในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วม การแข่งขันรายการต่าง ๆ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)
  • แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะ พื้นฐาน เป็นต้น
 https://forms.gle/SAnP8MDi85GGVHiY8
2 สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา ประกอบด้วย
     - สำเนาเกียรติบัตร ผลงานทางด้านกีฬาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ
     - หนังสือรับรองของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การกีฬาแห่งประเทศ ไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด ศูนย์การท่องเที่ยว และ กีฬาจังหวัด เป็นต้น
3 หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา เบอร์โทรศัพท์ 08-15947139 หรือ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ เบอร์โทรศัพท์ 08-1950-8144

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่