ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบสำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบ
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ ให้รอประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

  รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัคร 

     เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบตามกำหนดการ ดังนี้
ลำดับ สาขาวิชาที่มีการสอบ แนวทาง และกำหนดการสอบ ตรวจสอบรายชื่อ
1 ดนตรีสากล ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด และส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

คลิปต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที และมีรายละเอียด ดังนี้
(1) แนะนำข้อมูลส่วนตัว ประวัติส่วนตัวพอสังเขป
(2) บรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรี หรือร้องเพลง อย่างน้อย 1 บทเพลง ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถปฏิบัติเครื่องได้มากกว่า 1 ชนิด (ถ้าปฏิบัติได้)
(3) สามารถส่งคลิปตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
(4) หากมีข้อติดขัดสามารถติดต่อมาที่ เพจ FB หลักสูตรดนตรีสากล ม.ราชภัฏเชียงใหม่

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-7177-7716**

2 ดนตรีศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า Music Education Program, Chiang Rajabhat University
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลา โดยในคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1
     - แนะนำตัว ความสามารถในการบรรเลงดนตรี และอธิบายเหตุผลว่าเหตุใด จึงอยากเป็นครูดนตรี
     ส่วนที่ 2
     - บรรเลงเพลง การร้อง หรือความสามารถทางดนตรีที่ตนเองถนัด
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ (ถ้าขนาดไฟล์ใหญ่เกินให้อัพโหลดใน YouTube แล้วคัดลอกลิงค์) โดยเลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     - ส่งผ่านข้อความแฟนเพจ Facebook ชื่อ Music Education Program, Chiang Rajabhat University
     - ส่งผ่าน Email : metinee_tui@cmru.ac.th หรือ songpon_loe@cmru.ac.th
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 09-5451-6156**

3 นาฏศิลป์ ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่าครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่ม ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ต่อไป
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call วันที่ 30 เมษายน 2564 (เวลาการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งในกลุ่มอีกครั้ง)
     - ผู้สอบทั้งหมดฟังคำชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการ ผ่าน Video Call
     - เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
          ก. แนะนำตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
          ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
          ค. สอบปฏิบัติเพลงบังคับ เพลงแม่บทเล็ก โดยใช้เพลงที่ กำหนดให้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=JOo5AU8Koec (รำแม่บท :: สิทธิถาวร)
          ง. สอบปฏิบัติเพลงที่สนใจ 1 เพลง
          จ. อื่น ๆ (ตามคณะกรรมการ)

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 09-3254-6545**

4 ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิป วิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
     - นำเสนอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมถือบัตร ประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ ยืนยันในคลิปด้วย
     - นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/การศึกษานอกระบบ (กศน.)
     - นำเสนอประวัติโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยรวม การทำ กิจกรรม เกียรติบัตร เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
     ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
     - นำเสนอสาธิตทักษะการวาดภาพ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้ สาธิตการวาดภาพตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็น ผู้กำหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยเลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     - ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอทาง Google form      - ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอทาง Google drive   หรือ SCAN ผ่าน QR Code ที่สาขาวิชากำหนด (4) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-1289-4317 คุณพิชิตไพร**


ศิลปะและการออกแบบ


ศิลปศึกษา
5 พลศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดขนาด ไฟล์ไม่เกิน 20 MB และส่งคลิปผ่าน google form ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วย
     - แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง ถนัดในชนิดกีฬานั้น ๆ และผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับ ในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใด (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
     - บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษานี้เพื่อจะไป เป็นครูพลศึกษาในอนาคต
     - แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน เป็นต้น
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้กำหนดไว้ (https://forms.gle/xoc3ni2UjgAfuGDd9) หรือ SCAN ผ่าน QR Code ที่สาขาวิชา กำหนด
หมายเหตุ : การจัดทำ Video Clip ชนิดไฟล์ .mp4 ขนาดไม่เกิน 20 MB
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-1950-8144 อ.โกวิท**

6 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตร นานาชาติ) /ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / ภาษาจีนธุรกิจ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2564
 Line Application : @IC-CMRU DEK 64
ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ากลุ่ม Line โดย SCAN ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ต่อไป
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call วันที่ 30 เมษายน 2564 (เวลาการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งในกลุ่มอีกครั้ง)

การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)


ภาษาจีนธุรกิจ


  รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัคร "โครงการนักกีฬาช้างเผือก" 

     ผู้สมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก และการทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา
ลำดับ รายละเอียด
1 ผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 และ บันทึกข้อมูลสมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) และเลือกชนิดกีฬาที่สมัคร พร้อมให้จัดทำคลิปวีดีโอไม่จำกัดเวลา ขนาดไพล์ไม่เกิน 20 MB พร้อมส่งคลิปวีดีโอทาง QR code Google Form ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยในคลิปวีดีโอประกอบด้วย
  • แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง ถนัดในชนิดกีฬานั้น ๆ และผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับ ในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วม การแข่งขันรายการต่าง ๆ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)
  • แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะ พื้นฐาน เป็นต้น
 https://forms.gle/SAnP8MDi85GGVHiY8
2 สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา (แนบพร้อมไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน) ประกอบด้วย
     - สำเนาเกียรติบัตร ผลงานทางด้านกีฬาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ
     - หนังสือรับรองของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การกีฬาแห่งประเทศ ไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด ศูนย์การท่องเที่ยว และ กีฬาจังหวัด เป็นต้น
3 ตรวจสอบรายชื่อ


ผู้สมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก
4 หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา เบอร์โทรศัพท์ 081-5947139 หรือ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ เบอร์โทรศัพท์ 081-9508144

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564