สถิติการชำระเงิน

  ค้นหา :

จำนวนผู้สมัคร  0 คน
ข้อมูล ณ วันที่  1 มีนาคม 2564

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 0
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 0
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 0
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 0
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 0
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 0
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 0
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 0
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 0
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 0
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 0
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 0
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 0
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 0
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะครุศาสตร์ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 0
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 0
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 0
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 0
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 0
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 0
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 0
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 0
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 0
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 0
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 0
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 0
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 0
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 0
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 0
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 0
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 0
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 0
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
14 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 0
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาการจัดการ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 0
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 0
3 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาลัยนานาชาติ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
รวม คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 0
4 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 0
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 0
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 0
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 0
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 0
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 0
14 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 0
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 0
17 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 0
18 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
19 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 0
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
รวมทั้งหมด 0