ค้นหาข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน : 


วิธีการค้นหา

1. กรุณาป้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่อง หมายเลขบัตรประชาชน
2. กดปุ่ม ค้นหา
3. หากใส่ข้อมูลผิดพลาด ให้กดปุ่ม  ยกเลิก และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่