ค้นหาตามรหัสผู้สมัคร

รหัสผู้สมัคร : 

ค้นหาตามชื่อ หรือ นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล : 


*ประกาศปิดสาขาวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ*

**รายชื่อผู้สมัครภาคพิเศษในสาขาวิชาที่ปิด ปีการศึกษา 2565**


วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามเลขที่สมัคร ให้กรอกเลขที่สมัคร 5 ตัว ตัวลงในช่อง เลขที่สมัคร
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมดสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่