ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล
ชื่อ : 
นามสกุล : 

ค้นหาตามรหัสประชาชน
เลขบัตรประชาชน:

ค้นหาตาม จังหวัด / โรงเรียน

ค้นหาตามโปรแกรมวิชา   

โปรดอ่าน >> ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษา
  รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน


วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
2. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่าสม ออกมาทั้งหมด
3. ค้นหาตามรหัสประชาชน
4. ค้นหาตามจังหวัด / โรงเรียนให้เลือกจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ต้องการค้นหา เช่น เชียงใหม่
5. ค้นหาตามสาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา เช่น การบัญชี


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่