ค้นหาตามรหัสผู้สมัคร


รหัสผู้สมัคร : 
 

ค้นหาตามชื่อ หรือ นามสกุล


ชื่อ : 
หรือ   
นามสกุล : 


 

ค้นหาตามศูนย์

ค้นหาตามโรงเรียน


  


  

 
ขั้นตอนการบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามรหัสผู้สมัคร ให้กรอกรหัสผู้สมัครลงในช่อง รหัสผู้สมัคร
2. ค้นหาตามชื่อ หรือ นามสกุล ให้ กรอกชื่อหรือนามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
    ลงในช่อง ชื่อ หรือ นามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล
    เช่น  สม% ก็จะแสดงรายชื่อที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามศูนย์ ให้เลือกศูนย์ที่ต้องการค้นหา
5. ค้นหาตามโรงเรียน ให้เลือกจังหวัด จากนั้นเลือกโรงเรียนที่ต้องการค้นหา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่