กำหนดการรับสมัคร
ที่ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
(โปรดส่งเอกสารการสมัคร หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครในระบบ)
2 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ส่งหลักฐานการสมัคร มายังอีเมล iao@g.cmru.ac.th
3 7 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
4 8 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
5 10 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
6 13 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th
7 14 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียม (ค่ากิจกรรมและค่าประกันของเสียหาย)
  1. ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  2. ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
8 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัว