กำหนดการรับสมัคร
ที่ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 20 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2566 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2 20 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2566 ส่งหลักฐานการสมัคร มายังอีเมล สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มายังที่อยู่ ตามข้อ 6.4 ของประกาศ ฯ)
3 12 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4 19 เมษายน 2566 สอบสัมภาษณ์
5 26 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
6 26 - 30 เมษายน 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th
7 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com
8 7 - 15 พฤษภาคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียม (ค่ากิจกรรมและค่าประกันของเสียหาย) ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
  2. Mobile Banking ทุกธนาคาร
  3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
9 รอประกาศของมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัว