กำหนดการรับสมัคร
ที่ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 15 กุมภาพันธ์ -
6 เมษายน 2565
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 15 กุมภาพันธ์ -
12 เมษายน 2565
ส่งหลักฐานการสมัคร มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว (ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มายังที่อยู่ตามข้อ 7.4 ของประกาศ)
3 18 เมษายน 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4 20 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
5 22 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์
6 26 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
7 26 - 30 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต http://reg.cmru.ac.th
8 4 - 5 พฤษภาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ. (https://student.mytcas.com)
9 7 - 15 พฤษภาคม 2565 ชำระค่าธรรมเนียม (ค่ากิจกรรมและค่าประกันของเสียหาย) ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
  1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยบาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในใบแจ้งชำระเงิน หรือ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
10 รอประกาศจากมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัว