สถิติการสมัคร

  ค้นหาสาขาวิชา :

จำนวนผู้สมัคร  0 คน
ข้อมูล ณ   2 ธันวาคม 2565 02:17:56

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 0
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
2 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 0
4 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 0
2 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 0
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 0
5 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 0
6 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาการจัดการ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
5 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 0
4 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 0
5 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 0
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 0
7 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0
8 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 0
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 0
10 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 0
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 0
12 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0
13 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
รวมทั้งหมด 0