สถิติการสมัคร
จำนวนผู้สมัคร  3 คน
ข้อมูล ณ   29 พฤศจิกายน 2566 08:35:03

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 0
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
3 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
4 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 0
5 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 0
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 0
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 1
5 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาการจัดการ 1
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
3 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 0
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 0
4 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 0
5 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 1
6 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0
7 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 0
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 0
9 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 0
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 0
11 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
รวมทั้งหมด 3