ประกาศและข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
     1.1 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในศูนย์เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ
       1) คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
       2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชา
       3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
         - การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
         - เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
         - เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
         - เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญา)
         - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
     1.2 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดในคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ ยกเว้น บางสาขาวิชาที่กำหนดในข้อ 1.1
2. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
     2.1 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     2.2 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน