สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
6 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
7 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
8 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
10 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
12 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาการจัดการ 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
15 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
16 คณิตศาสตร์ วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
17 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
18 เคมี วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
19 ชีววิทยา วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
20 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
21 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
22 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
23 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
24 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
27 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
28 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
29 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
30 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 10
รวมทั้งหมด 58

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 65

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่