สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคปกติ โครงการสนันสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 คณิตศาสตร์ ค.บ. 2 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
5 เคมี ค.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
6 ชีววิทยา ค.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
7 ฟิสิกส์ ค.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
9 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะครุศาสตร์ 18
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
11 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
13 สัตวศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
14 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
15 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
16 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
17 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
18 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
19 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
20 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
21 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
22 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 2 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
23 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
24 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
25 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
26 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
27 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
28 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
29 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาการจัดการ 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
30 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
31 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
32 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
33 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
34 คณิตศาสตร์ วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
35 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
36 เคมี วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
37 ชีววิทยา วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
38 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
39 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
40 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
41 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
43 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 1 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
44 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 1 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
45 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
46 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
47 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
48 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
49 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
50 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 8
51 สำรองทุน 2
รวมทั้งหมด 98

 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่