สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
5 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บธ.บ. 1 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
5 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาการจัดการ 8
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 คณิตศาสตร์ วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4 เคมี วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
5 ชีววิทยา วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
6 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
7 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
9 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
11 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 2 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
รวมทั้งหมด 52

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 66

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่