สถิติการสมัคร
สถิติการสมัครแต่ละคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  303 คน

  ค้นหาสาขาวิชา :

จำนวนผู้สมัคร  303 คน
ข้อมูล ณ   15 เมษายน 2564 04:04:24

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 3
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 1
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 16
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 18
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 23
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 11
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 11
6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 22
7 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 21
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 29
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 22
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 20
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 6
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 26
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 6
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 8
8 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 22
รวม คณะวิทยาการจัดการ 139
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 7
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 12
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 4
4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 11
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34
รวมทั้งหมด 303