สถิติการชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  82 คน

  ค้นหาสาขาวิชา :

จำนวนผู้สมัคร  82 คน
ข้อมูล ณ วันที่  12 เมษายน 2564

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 0
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 5
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 1
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 9
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 2
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 2
6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 5
7 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 7
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 6
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 7
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 3
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 13
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 1
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 4
8 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะวิทยาการจัดการ 39
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 1
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 4
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 1
4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 6
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12
รวมทั้งหมด 82