สถิติการสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด  96 คน
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 6
รวมจำนวน 6
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 4
รวมจำนวน 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 10
รวมจำนวน 10
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต