สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  " ภาคปกติ รอบที่ 4 รอบรับตรง "

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สอบสัมภาษณ์
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
7 เคมี ค.บ. 50 วิทย์ - คณิต
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
11 ชีววิทยา ค.บ. 31 วิทย์ - คณิต
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
12 ดนตรีศึกษา ค.บ. 11 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
13 นาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
14 พลศึกษา ค.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
15 ฟิสิกส์ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
16 ภาษาจีน ค.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
17 ภาษาไทย ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
18 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 12 วิทย์ - คณิต
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
20 ศิลปศึกษา ค.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
21 สังคมศึกษา ค.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
22 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สอบสัมภาษณ์
รวม คณะครุศาสตร์ 324
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
23 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 71
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 51 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
29 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
30 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
31 ภาษาไทย ศศ.บ. 7 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
32 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
33 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
34 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 47 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
35 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 11 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
36 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
37 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 49 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 274
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
38 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
39 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 19 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
40 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 38 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
41 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
42 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 20 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
43 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 10 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
44 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
45 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 47 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
46 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
47 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
48 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
49 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
50 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
51 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 388
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
52 การจัดการ บธ.บ. 42 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
53 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 46 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
54 การประถมศึกษา ค.บ. 9 รับทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
55 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 42 รับทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 139
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 22 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
58 คณิตศาสตร์ วท.บ. 29 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
59 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
60 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 15 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
61 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
62 เคมี วท.บ. 34 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
63 ชีววิทยา วท.บ. 30 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
64 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
65 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 10 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
66 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
67 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
68 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 19 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
69 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
70 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
71 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
72 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 36 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
74 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 10 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
75 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 10 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 432
รวมทั้งหมด 1,628

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 66

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่