สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2 การบัญชี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บช.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (การบัญชี)
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 120
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ / สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ / สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ / สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์ / สาขาวิชาช่างต่าง ๆ เช่น ศิลปะหัตกรรม ออกแบบเครื่องประดับ นิเทศน์ศิลป์ ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ เซรามิก การพิมพ์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง)
6 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 15 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110
รวมทั้งหมด 230

 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2564

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่