สถิติการชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
รวมจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว ทั้งหมด 1,939 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 62
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2
3 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 17
4 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 42
5 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 10
6 ดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี) 15
7 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 37
8 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 56
9 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ 24
10 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 25
11 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 18
12 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 2
13 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 68
14 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 34
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1
16 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) -
17 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 9
18 ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี) 28
19 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) -
รวมจำนวน 450
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 59
รวมจำนวน 59
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 70
รวมจำนวน 70
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 67
รวมจำนวน 67
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 52
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 16
3 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4
4 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 41
5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 7
6 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 12
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 5
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 4
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 5
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 8
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1) (บธ.บ. 4 ปี) -
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 18
รวมจำนวน 172
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 14
รวมจำนวน 14
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 7
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 7
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 4
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 7
5 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 38
6 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 8
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 10
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 24
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 8
10 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 2
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 11
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 14
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน -
14 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 40
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 1
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 3
18 สถิติประยุกต์ (วท.บ. 4 ปี) 4
19 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 3
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 1
รวมจำนวน 197
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) -
รวมจำนวน -