จำนวนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
66 5 0 5 0 0 14 0 90
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
69 0 0 4 0 0 11 0 84
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
7 0 0 0 0 0 3 0 10
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
10 0 0 0 0 0 2 0 12
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
78 4 0 1 0 0 2 0 85
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
18 0 0 0 0 0 5 0 23
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
10 0 0 0 0 0 3 0 13
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
28 0 0 0 0 0 2 0 30
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
5 0 0 0 0 0 0 0 5
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
6 0 0 41 0 0 1 0 48
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
20 47 0 0 0 0 2 0 69
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
8 0 0 0 0 0 2 0 10
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
44 1 0 4 0 0 4 0 53
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
68 3 0 4 0 0 11 0 86
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
76 2 0 1 0 0 4 0 83
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
28 0 0 0 0 0 5 0 33
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
53 5 0 2 0 0 21 0 81
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
13 0 0 0 0 0 0 0 13
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
23 0 0 1 0 0 3 6 33
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 1 0 0 3 1 11
รวมทั้งหมด  872
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
57 0 0 1 0 0 2 9 69
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
15 0 0 1 0 0 5 23 44
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 1 1 5
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
58 0 0 2 0 0 7 15 82
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
32 0 0 2 0 0 7 5 46
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
98 0 0 0 0 0 2 13 113
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
43 0 0 1 0 0 1 2 47
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 0 0 0 0 0 1 4 18
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 2 4
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
73 0 0 0 0 0 4 4 81
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
35 0 0 0 0 0 2 3 40
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 0 8 16
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
114 6 0 2 0 0 9 29 160
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 1 0 0 1 6 11
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
19 0 0 6 0 0 2 10 37
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
20 0 0 0 0 0 2 6 28
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  804
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 0 6
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
25 0 0 0 0 0 5 13 43
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 0 0 0 0 0 0 3 10
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 0 6
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 1 0 4
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 1 0 0 0 0 7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
15 0 0 0 0 0 2 4 21
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 1 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
22 0 0 0 0 0 1 2 25
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 1 0 2
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
49 0 0 1 0 0 13 16 79
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 4 1 9
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
6 0 0 0 0 0 2 1 9
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  238
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 0 0 2 0 0 3 10 48
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
29 0 0 1 0 0 2 11 43
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 5 11
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
21 0 0 0 0 0 3 4 28
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 1 4 9
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 3 0 4
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 0 0 0 0 0 1 10
นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 0 0 6 0 0 4 11 54
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 0 6
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1 0 0 0 0 0 0 2 3
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
2 0 0 0 0 0 0 1 3
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  223
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 1 3 12
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 7 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 0 0 0 0 0 1 0 8
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 0 1 5
รวมทั้งหมด  33
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 0 0 0 0 0 0 1
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 0 0 0 0 0 0 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 0 0 0 0 0 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 0 0 0 0 0 0 0 3
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 2 2
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 10 0 2 0 0 0 0 12
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4 0 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  25
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 3 0 0 0 0 3
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  3
 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 2198 คน