จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
223 16 9 11 3 1 76 0 339
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
92 1 6 13 1 1 36 0 150
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
11 0 0 0 0 3 3 0 17
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
11 1 2 0 0 0 3 0 17
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
158 6 3 1 1 1 21 0 191
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
23 3 1 0 0 2 7 0 36
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
12 0 1 0 0 0 5 0 18
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
37 1 0 0 1 0 4 0 43
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
11 0 76 0 0 0 0 0 87
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
8 0 0 66 0 0 1 0 75
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
51 142 0 0 0 0 8 0 201
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
10 0 0 0 0 0 5 0 15
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
79 1 4 5 1 2 10 0 102
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
150 6 6 6 2 1 30 0 201
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
137 5 4 3 0 2 24 0 175
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
33 1 2 0 0 0 7 0 43
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
31 0 0 0 42 1 3 0 77
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
70 11 2 2 1 0 30 0 116
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
15 3 0 0 0 0 0 0 18
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
29 2 1 1 0 0 12 8 53
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 0 0 3 0 0 4 2 19
รวมทั้งหมด  1993
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
73 3 1 3 0 0 11 22 113
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
18 3 0 1 0 0 8 34 64
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 20 0 0 0 1 2 28
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
65 3 1 3 0 1 10 19 102
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
40 1 0 2 1 0 10 7 61
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
107 2 0 0 0 0 5 14 128
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
51 2 1 1 2 0 6 3 66
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
16 0 1 0 0 0 3 8 28
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 3 5
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
91 3 2 1 0 1 12 7 117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
43 0 1 0 1 0 5 7 57
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 1 0 0 0 0 0 8 19
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
150 26 0 3 0 0 24 60 263
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 2 0 2 0 0 1 7 15
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
22 0 1 11 1 0 2 9 47
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
24 0 0 1 18 1 5 8 57
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  1173
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 1 1 8
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 1 0 2 0 6
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
35 4 2 0 0 0 16 22 79
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 0 2 6
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
12 3 0 0 0 0 0 3 18
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 5 0 0 0 0 3 2 19
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 1 0 1 0 5
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
10 0 0 1 1 0 0 1 13
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
24 1 0 0 0 2 2 6 35
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0 0
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 1 0 0 0 0 0 2 6
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
26 1 0 0 1 0 4 7 39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 1 7
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 1 0 3
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
61 2 3 2 1 0 26 25 120
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 4 4 16
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
7 0 0 0 0 0 2 2 11
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  399
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
46 10 4 3 0 0 8 15 86
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
36 2 3 1 0 0 8 17 67
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 0 0 0 0 0 3 5 15
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 0 0 0 0 0 6 7 46
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 1 0 0 4 8 17
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 1 1 4 1 8
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 0 1 0 0 0 1 1 16
นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 1 2
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
50 11 9 14 4 1 15 18 122
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 1 0 0 0 0 1 0 8
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
8 0 0 0 0 0 2 4 14
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
9 1 0 0 0 0 4 3 17
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  426
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
11 2 0 0 0 0 3 8 24
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 9 11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 4 1 13
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 2 3 11
รวมทั้งหมด  59
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 0 1 0 0 0 2 0 6
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 1 0 0 0 0 0 1 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 0 0 0 0 1 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4 1 1 1 0 0 0 0 7
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 0 0 0 0 0 0 3 6
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
35 12 2 2 1 0 8 0 60
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
7 1 1 1 0 0 0 0 10
รวมทั้งหมด  95
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
27 0 2 5 0 0 4 9 47
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
5 0 0 0 0 0 6 2 13
ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
43 0 1 0 0 0 6 4 54
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
24 0 0 0 0 0 2 1 27
รวมทั้งหมด  141
 
ผู้สมัครทั้งหมด 4286 คน